EuroCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Predopskrba

Opskrba gotovinom

Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, građani će u bankama, u poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte moći nabaviti komplete kovanog novca eura i centa (u predinstaliranim paketima protuvrijednosti 100 kuna).

Opskrba početnim paketima kovanica eura obavljat će se bez naknade, a vrijednost početnih paketa bit će preračunata prema fiksnom tečaju konverzije.

Posredna predopskrba i pojednostavljena posredna predopskrba za poslovne subjekte

Banke će poslovne subjekte moći opskrbiti eurima i prije dana uvođenja eura u okviru postupka posredne predopskrbe. Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem potrebna je kako bi ih se osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od dana uvođenja eura potrošačima vraćaju isključivo eure.

Preduvjet za početak posredne predopskrbe je da se banka predopskrbila gotovim novcem eura i da je poslovni subjekt s bankom sklopio ugovor o posrednoj predopskrbi. Posredna predopskrba može započeti najranije 1. rujna 2022. za euro novčanice te 1. listopada 2022. za euro kovanice. Banke će u dogovoru sa zainteresiranim poslovnim subjektima odrediti u kojem će ih iznosu opskrbiti gotovim novcem, a imajući na umu sam proces preračunavanja (konverzije) gotovog novca i njegovo neometano odvijanje.

Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, banke i njezini ovlašteni zastupnici (Fina i/ili HP-Hrvatska pošta) opskrbljivat će početnim paketima kovanica poslovne subjekte.

Opskrba početnim paketima kovanica eura obavljat će se bez naknade, a vrijednost početnih paketa bit će preračunata prema fiksnom tečaju konverzije.

Najranije pet (5) dana prije dana uvođenja eura banke će moći provesti i tzv. pojednostavljenu posrednu predopskrbu u kojoj će se poslovni subjekti predopskrbiti gotovim novcem u iznosu do 10.000 eura, primjenom fiksnog tečaja konverzije. Pravo sudjelovanja u tom postupku imat će samo mikro poslovni subjekti, dakle fizičke i pravne osobe koji imaju prosječno manje od deset zaposlenika i čiji godišnji poslovni prihodi/ili ukupna aktiva ne prelazi dva milijuna eura. Preduvjet za početak pojednostavljene posredne predopskrbe je prethodno potpisna izjava o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi između mikro poslovnog subjekata i banke.  Posrednu predopskrbu, kao i pojednostavljenu posrednu predopskrbu, svojih klijenata banke će obavljati bez naknade za obradu i isplatu gotovog novca. Banke koje pri obavljanju posredne predopskrbe, kao i pojednostavljene posredne predopskrbe neće biti u ulozi poslovnih banaka imaju pravo zaračunati naknadu za obradu i isplatu gotovog novca.