EuroCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Promjene uvjetovane uvođenjem eura

Transakcijski računi

Ako prije dana uvođenja eura imate otvoren multivalutni transakcijski račun (tekući ili žiroračun), od dana uvođenja eura kunska komponenta multivalutnog transakcijskog računa postat će komponenta u eurima, na koju će se prenijeti i sva sredstva u eurima s devizne komponente multivalutnog računa. Devizne komponente transakcijskog računa ostat će nepromijenjene za ostale valute (USD, GBP, CHF itd.).

Jedinstveni broj računa (IBAN) se također ne mijenja.

Na dan uvođenja eura kao službene valute visina dopuštenog prekoračenja po tekućem računu bit će preračunata u eure primjenom istog jedinstvenog propisanog pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog Zakonom o euru. Kartica tekućeg računa i PIN ostaju nepromijenjeni.

Zatvaranje jednog ili više računa bez naknade

Pravo potrošača koji prije dana uvođenja eura kod Banke ima otvoren zaseban račun i u kuni i u euru, jest da bez naknade zatvori jedan ili više računa i prenese sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovom izboru koji se vodi u istoj Banci te da to pravo može ostvariti u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, a ukoliko ne iskoristi to pravo, nastavit će plaćati naknade za sve račune kao i prije dana uvođenja eura.

Nalog za plaćanje u kuni, a koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura

Nalog potrošača za plaćanje u kuni, a koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura te koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, Banka je dužna izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu ranije navedenog fiksnog tečaja konverzije i primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Navedene naloge će biti moguće izvršiti do 30. lipnja 2023. godine.

Ugovori o trajnim nalozima ostaju i dalje na snazi, odnosno zadržava se njihova pravna slijednost.

Trajni nalozi zadani u kunama će se od 1. siječnja 2023. godine izvršavati u valuti euro.

Ako prije dana uvođenja eura imate kredit u kunama, Banka će po Vašem kreditu 1. siječnja 2023. godine provesti konverziju iz valute HRK u valutu EUR uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o euru te ćete nadalje sve svoje obveze po kreditu plaćati u eurima.

Ako prije dana uvođenja eura imate kredit uz valutnu klauzulu u EUR, isti od 1. siječnja 2023. godine nastavljate plaćati u eurima.

Ako je po postojećem ugovoru ugovorena fiksna kamatna stopa, uvođenjem eura kamatna stopa ostaje nepromijenjena.

U ugovoru u kojemu je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, parametar uz koji je ugovorena promjenjiva kamatna stopa nakon dana uvođenja eura ostaje kakav je bio ugovoren otprije dana uvođenja eura.

Iznimno od navedenog, u ugovoru s promjenjivom kamatnom stopom kod kojeg je za izračun promjenjive kamatne stope kao ugovoreni parametar korišten NRS za kunu, nakon dana uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS za kunu koristi se NRS za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti.

Ako prije dana uvođenja eura imate ugovoren oročeni depozit u kunama, Banka će po Vašem oročenom depozitu 1. siječnja 2023. godine provesti konverziju iz valute kune u valutu euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o euru te ćete nadalje raspolagati svojim oročenim depozitima u eurima.

Ako je po postojećem ugovoru ugovorena fiksna kamatna stopa, uvođenjem eura kamatna stopa ostaje nepromijenjena.

Privremena nedostupnost usluga

Zbog informatičke prilagodbe i tehničke zahtjevnosti uvođenja eura, krajem prosinca 2022. i početkom siječnja 2023. godine postoji mogućnost da će biti ograničena dostupnost usluga Internet i mobilnog bankarstva i korištenja kartica. O točnom razdoblju nedostupnosti ovih usluga obavijestit ćemo Vas pravodobno na našoj internetskoj stranici i kroz druge komunikacijske kanale.