Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

S krediti

S krediti su kratkoročni nenamjenski krediti osigurani financijskim instrumentima na skrbništvu kod Banke. Korisnici mogu biti pravne osobe.

 

S KREDITI kratkoročni, max 12 mj. MODEL I MODEL II MODEL III
MINIMALNI IZNOS KREDITA 2.650,00 EUR najveći dopušteni iznos kredita 50% tržišne vrijednosti 66,67% tržišne vrijednosti 75% tržišne vrijednosti
OMJER KREDITA I VRIJEDNOST PORTFELJA   1:2 1:1,5 1:1,33
PORTFELJ KREDIT KOEFICIJENT   2,0 1,5 1,33
MARGIN CALL pad vrijednosti portfelja u odnosu na početnu vrijednost 1,8 1,35 1,2
PODMIRENJE rok za uplatu, doregistraciju ili smanjenje kredita 24h 24h 24h
POTREBNE DIONICE odnosi se na A1, A i B grupu A1, A i B A1, A A1
TROŠAK ODOBRENJA jednokratno 0,30% 0,30% 0,30%
KAMATNA STOPA godišnja, fiksna 6,5% 6,5% 6,5%
Kamata se obračunava na iznos kredita mjesečno/tromjesječno/kvartalno/polugodišnje i naplaćuje zadnjeg dana u mjesecu dospijeća i o dospijeću kredita
ISPLATA NOVČANIH SREDSTAVA /ODREGISTRACIJA koeficijent portfelj/kredit >2,0 >1,5 >1,33
Kreditna sposobnost korisnika kredita se ne utvrđuje
Naknada za prijevremenu otplatu se ne naplaćuje
INSTRUMENTI OSIGURANJA
  • svi fin. instrumenti i novčana sredstva na skrbništvu
  • izjava o margin callu
  • zadužnica