Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Hipotekarni krediti

Iz ponude kredita Croatia banke izdvajamo hipotekarne (gotovinske) kredite koji će vam pomoći u rješavanju vaših novčanih potreba. Uz upis zaloga na nekretninu u korist Banke, gotovinska sredstva dobivena iz kredita možete koristiti u bilo koju svrhu.

 • gotovinska isplata kredita na račun korisnika kredita
 • bez jamaca, bez depozita
 • rok otplate do 240 mjeseci
 • iznos kredita do 150.000 EUR
 • hipoteka kao instrument osiguranja kredita
Iznos kredita: od 5.000,00 do 150.000,00 EUR
Namjena kredita: bez namjene
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita  na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do 90 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate: od 36 do 240 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita.
Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa: 8,50% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 8,87%)
9,00% godišnje,  promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 9,41%)

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju šestomjesečnog NRS 2 koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga.
Ukoliko Korisnik kredita tijekom otplate kredita prestane biti Klijentom Banke ili ne usmjeri svoja redovita mjesečna primanja s osnove plaće ili mirovine  na račun otvoren u Banci u roku od 60 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu, kamatna stopa mu se uvećava za 0,50 postotnih poena.
Za kredite odobrene do 1. siječnja 2014. godine primijeniti će se vrijednost 6 M NRS 2 važećeg na dan 31. svibnja 2013. godine.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% odobrenog iznosa kredita, za status klijenta
2,00% odobrenog iznosa kredita, bez statusa klijenta

Maksimalni iznos naknade iznosi 2.400,00 kuna.
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

 • založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:2 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita,
 • izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita i sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • zadužnica korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.

Dobna granica tražitelja kredita i sudužnika (ako ga ima) mora biti usklađena s otplatom kredita na način da u trenutku konačne otplate ne smiju biti stariji od 72 godine.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca.

Za zaposlene u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca,
 • RS obrazac od REGOS-a,
 • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

 • potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine.

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:

 • fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja,
 • Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez,
 • Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak,
 • Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit,
 • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

Tražitelj je dužan priložiti i kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa za sve sudionike u kreditu.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
KLIJENTI 8,50 %
Iznos kredita 3 g 5 g 10 g 15 g 20 g
5.000 157,84 102,58 61,99 49,24 43,39
10.000 315,68 205,17 123,99 98,47 86,78
20.000 631,35 410,33 247,97 196,95 173,56
40.000 1.262,70 820,66 495,94 393,90 347,13
70.000 2.209,73 1.436,16 867,90 689,32 607,48
100.000 3.156,75 2.051,65 1.239,86 984,74 867,82
120.000 3.788,10 2.461,98 1.487,83 1.181,69 1.041,39
150.000 4.735,13 3.077,48 1.859,79 1.477,11 1.301,73
EKS 8,99% 8,94% 8,89% 8,88% 8,87%
Naknada: 1,50%, max. 2.400 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
NEKLIJENTI 9,00 %
Iznos kredita 3 g 5 g 10 g 15 g 20 g
5.000 159,00 103,79 63,34 50,71 44,99
10.000 318,00 207,58 126,68 101,43 89,97
20.000 635,99 415,17 253,35 202,85 179,95
40.000 1.271,99 830,33 506,70 405,71 359,89
70.000 2.225,98 1.453,08 886,73 709,99 629,81
100.000 3.179,97 2.075,84 1.266,76 1.014,27 899,73
120.000 3.815,97 2.491,00 1.520,11 1.217,12 1.079,67
150.000 4.769,96 3.113,75 1.900,14 1.521,40 1.349,59
EKS 9,53% 9,48% 9,44% 9,42% 9,41%
Naknada: 2,00%, max. 2.400 kn

 *EKS=efektivna kamatna stopa

 Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u EUR)
  KLIJENTI BANKE ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE
Iznos kredita(glavnice) 100.000,00  100.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita  108.977,68  116.672,56
Interkalarna kamata  698,63  739,73
Naknada za obradu kredita  314,25  314,25
Ukupan iznos za plaćanje  209.990,56  217.726,54
Mjesečni anuitet   867,82  899,73
   izračunato po kamatnoj stopi 8,50% (EKS 8,89%), na rok otplate 20 godina, naknada za obradu zahtjeva 2.400 kn, uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.  izračunato po kamatnoj stopi 9,00% (EKS 9,43%), na rok otplate 20 godina, naknada za obradu zahtjeva 2.400 kn, uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.