Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Krediti na osnovi oročenih depozita

Ako vam je potreban novac, a istodobno želite sačuvati svoju štednju, odobravamo kredite na osnovi oročenih depozita. Kod ove vrste kredita klijenti ne plaćaju naknadu za prijevremeno prekidanje oročenja i dalje zadržavaju kamatu na oročena sredstva.

  • iznos kredita - u kunskoj protuvrijednosti do 95% iznosa oročenog depozita
  • krediti se odobravaju u kunama temeljem položenog jamstvenog depozita u kunama, odnosno u kunama uz valutnu klauzulu temeljem položenog jamstvenog depozita u stranoj valuti.

Banka odobrava kredite na osnovi položenoga jamstvenog depozita, uz sljedeće uvjete:

Iznos kredita: Najviše do 95% iznosa namjenski oročenog depozita.
Krediti se odobravaju u kunama temeljem položenog jamstvenog depozita u kunama, odnosno u kunama uz valutnu klauzulu temeljem položenog jamstvenog depozita u stranoj valuti.
Rok otplate: do 36 mjeseci ako se glavnica vraća jednokratno
do 120 mjeseci za kredite koji se vraćaju u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima
Način otplate kredita: Prema dogovoru s korisnikom kredita, Banka može ugovoriti vraćanje glavnice kredita jednokratno, uz plaćanje kamate mjesečno ili tromjesečno, ili u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima.
Kamatna stopa: Visina fiksne kamatne stope na kredit jednaka je kamatnoj stopi na nenamjenski oročene depozite uvećana za 2,00 postotna poena.
Naknada: 1,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 500,00 kuna
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita. 

Zalog namjenski oročenog novčanog depozita korisnika kredita ili drugih osoba reguliran Ugovorom o namjenski oročenom depozitu-pologu koji mora biti oročen minimalno 1 dan dulje od krajnjeg roka dospijeća kredita. Ugovorena kamata na depozit obračunava se i pripisuje depozitu i ista se ne može isplaćivati vlasniku depozita prije isteka ugovorenog roka dospijeća depozita, odnosno prije podmirenja svih obveza po odobrenom lombardnom kreditu ili nekom drugom plasmanu za čije osiguranje je položen depozit.

Zalog postojećeg nenamjenski oročenog depozita korisnika kredita ili drugih osoba koji se provodi blokadom prava raspolaganja nenamjenski oročenog depozita-pologa, evidentiranjem broja Ugovora o nenamjenski oročenom depozitu-pologu u Ugovoru o kreditu i sklapanjem Aneksa Ugovora o nenamjenski oročenom depozitu-pologu kojim se određuje namjena depozita.