Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Krediti s valutnom klauzulom u EUR - uz hipoteku

Nenamjenski krediti s valutnom klauzulom u EUR omogućuju brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem uz povoljne kamatne stope i više dodatnih pogodnosti:

  • mogućnost odobravanja kredita do 100.000,00 EUR
  • kamatna stopa od 5,40%, uz status klijenta
  • fiksna kamatna stopa za rok otplate do 120 mjeseci
  • rok otplate od 36 do 240 mjeseci.

Iznos kredita:

od 30.000,00 do 100.000,00 EUR.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju EUR Hrvatske narodne banke na dan isplate na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

od 36 do 240 mjeseci

Način otplate:

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od plaće/mirovine tražitelja kredita.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

  • 5,40% godišnje, fiksna, uz status klijenta, za rok otplate do 120 mjeseci
  • 5,60% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta, za rok otplate 121 do 240 mjeseci
  • 5,70% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta, za rok otplate do 120 mjeseci
  • 5,90% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta, za rok otplate 121 do 240 mjeseci

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv dok je varijabilni dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 1 za EUR koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga,  u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Naknada za obradu zahtjeva:

Bez naknade

Instrumenti osiguranja:

• založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,70 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     

 

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
• zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:
• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine
• Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod) i ispis prometa po deviznom računu preko kojeg se prima inozemna mirovina-za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:
• fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:
• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- kopija pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:
- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
KLIJENTI 5,40%, fiksna kamatna stopa 5,60%,  promjenjiva 
Iznos kredita 5 g 6 g 7 g 9 g   10 g 11 g  12 g  15 g 
50.000  952,75 814,56 716,13 585,56 540,16 508,21 477,64 411,20
EKS 6,02% 5,98% 5,94% 5,89% 5,88% 6,07%  6,06%  6,03% 
75.000  1.429,13 1.221,83  1.074,20  878,34  810,24  762,32  716,46  616,80 
EKS 5,86% 5,83% 5,80% 5,77% 5,76% 5,96% 5,95%  5,93%
EKS izračunat uz sljedeće troškove: procjena nekretnine 330,00 EUR (jednokratno), premija osiguranja nekretnine 52,00 EUR (godišnje), za tekuće račune koji imaju dop. prekoračenje do 15.000 kn naknada za vođenje tekućeg računa iznosi 0,00 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
BEZ STATUSA KLIJENTA 5,70%, fiksna kamatna stopa 5,90%, promjenjiva   
Iznos kredita 5 g 6 g 7 g 9 g  10 g  11 g  12 g  15 g 
50.000 959,68 821,58 723,26 592,90 547,60  515,81  485,34 419,23
EKS  6,34% 6,29%  6,26%   6,21% 6,19%  6,39%   6,37%  6,34%
75.000 1.439,52 1.232,37 1.084,89 889,35 821,40  773,71  728,01  628,85
EKS 6,17% 6,14% 6,12%  6,09% 6,08%   6,28%  6,27%  6,25%
EKS izračunat uz sljedeće troškove: procjena nekretnine 330,00 EUR (jednokratno), premija osiguranja nekretnine 52,00 EUR (godišnje)

* EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita
Glavnica kredita (EUR) 50.000,00
Rok otplate (godina) 15 
Redovna kamatna stopa 5,60% 
Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,03% 
Visina mjesečnog anuiteta (EUR) 411,20
Kamata za razdoblje otplate kredita (EUR) 24.015,83
Interkalarna kamata (EUR) 222,47
Naknada za obradu kredita (EUR) 0,00
Trošak procjene vrijednosti nekretnine (jednokratno u EUR) 330,00
Premija osiguranja nekretnine (godišnje u EUR) 52,00
Ukupan iznos za plaćanje (EUR) 75.348,30