Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Krediti s valutnom klauzulom u EUR

Nenamjenski krediti s valutnom klauzulom u EUR omogućuju brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem uz povoljne kamatne stope i više dodatnih pogodnosti:

  • mogućnost odobravanja kredita do 100.000,00 EUR
  • mogućnost odobravanja kredita bez jamaca za iznose do 30.000,00 EUR
  • kamatna stopa od 6,49%, uz status klijenta
  • fiksna kamatna stopa za rok otplate do 120 mjeseci
  • rok otplate od 36 do 180 mjeseci.

Iznos kredita:

od 1.000,00 do 100.000,00 EUR.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju EUR Hrvatske narodne banke na dan isplate na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

od 36 do 180 mjeseci

Način otplate:

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od plaće/mirovine tražitelja kredita.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

  • 6,49% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 6,75%), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 6,99% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 7,27%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci
  • 7,49% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta (EKS od 7,82%), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 7,99% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 8,34%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv dok je varijabilni dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za EUR koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga,  u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita 

Maksimalna naknada po kreditu iznosi 1.000,00 kuna, odnosno 2.400,00 kuna za kredite uz založno pravo na nekretnini.
 
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Za iznos kredita od 30.000,01 do 100.000,00 EUR:

•   založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,70 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili     
•   založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,50 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita te uz policu osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min 15% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 15.000,01 do 30.000,00 EUR:

•   založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,70 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili
1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
ili     
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita
ili
Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min. 15% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 10.000,01 do 15.000,00 EUR:

•   1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
ili 
založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,70 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili     
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita
ili
Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min. 20% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita do 10.000,00 EUR:

• Obvezni instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja su:

•    Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Umirovljenicima
 - ukoliko su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina
 - koji primaju inozemnu mirovinu

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Polica životnog osiguranja
zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
• zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:
• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine
• Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod) i ispis prometa po deviznom računu preko kojeg se prima inozemna mirovina-za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:
• fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:
• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- kopija pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:
- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
KLIJENTI 6,49 %, fiksna kamatna stopa       6,99%, promjenjiva 
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g   10 g 11 g   12 g 15 g 
5.000 153,22 97,81 74,22 61,25 56,75  54,39 51,39  44,91 
10.000 306,44 195,61 148,45 122,50  113,50  108,79  102,78  89,83
20.000 612,89 391,23 296,89 244,99 226,99  217,58  205,57  179,65
30.000 919,33 586,84 445,34 367,49 340,49  326,37  308,35  269,48
50.000 1.532,22 978,07 742,23 612,48  567,49  543,94  513,92  449,13
70.000 2.145,11 1.369,30 1.039,12 857,47 794,48  761,52  719,49  628,79
80.000 2.451,56 1.564,92 1.187,57 979,96 907,98  870,31  822,28  718,62
100.000 3.064,45 1.956,15 1.484,46  1.224,95 1.134,97  1.087,89  1.027,85  898,27
EKS 6,89% 6,82% 6,78% 6,76%  6,75%   7,29%  7,28%  7,27%
Naknada: 1,00%, max. 2.400 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
NEKLIJENTI 7,49 %, fiksna kamatna stopa     7,99%, promjenjiva   
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g  10 g   11 g 12 g  15 g 
5.000 155,51 100,17 76,67 63,78 59,32 57,05   54,10 47,75 
10.000 311,02 200,33 153,33 127,56 118,65  114,10  108,19  95,51
20.000 622,03 400,66 306,67 255,12 237,30  228,20  216,38  191,01
30.000 933,05 601,00 460,00 382,68 355,95  342,30  324,57  286,52
50.000 1.555,08 1.001,66 766,67 637,79 593,25  570,50  540,95  477,54
70.000 2.177,11 1.402,32 1.073,33 892,91 830,55 798,70  757,33  668,55
80.000 2.488,13 1.602,66 1.226,67 1.020,47 949,20  912,81  865,52  764,06
100.000 3.110,16 2.003,32 1.533,33 1.275,59 1.186,50  1.141,01  1.081,90  955,07
EKS 8,43% 8,18% 8,07%  8,01% 7,99%   8,51%  8,50%  8,46%
Naknada: 1,00%, max. 2.400 kn

  *EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u EUR)
  KLIJENTI BANKE ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE
Iznos kredita(glavnice) 20.000,00  20.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 5.692,01 6.647,25 
Interkalarna kamata 102,85 118,69 
Naknada za obradu kredita 131,24 131,24
Ukupan iznos za plaćanje 25.926,10 26.897,18
Mjesečni anuitet  267,63 277,58
   izračunato po kamatnoj stopi 6,49% (EKS 6,97%), na rok otplate 8 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.  izračunato po kamatnoj stopi 7,49% (EKS 8,04%), na rok otplate 8 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.