Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Nenamjenski krediti za umirovljenike

Za umirovljenike odobravamo povoljnije uvjete nenamjenskih kredita s valutnom klauzulom u EUR.

Pogodnosti nenamjenskih kredita umirovljenicima:

 • mogućnost odobravanja kredita od 500,00 do 4.000,00 EUR
 • fiksna kamatna stopa tijekom trajanja otplate kredita
 • rok otplate od 15 do 48 mjeseci
 • mogućnost odobravanja kredita bez jamaca
Iznos kredita: od 500,00 do 4.000,00 EUR
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate:
 • od 15 do 24 mjeseca za iznos kredita od 500,00 do 2.000,00 EUR
 • od 15 do 48 mjeseci za iznos kredita od 2.000,01 do 4.000,00 EUR
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od mirovine tražitelja kredita i/ili trajnim nalogom s deviznog računa putem kojeg primaju inozemnu mirovinu. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

MODEL I: 8,50% godišnja, fiksna (EKS od 9,39%), umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućeg računa ili inozemnu mirovinu putem deviznog računa otvorenog u Banci

 

MODEL II: 9,00% godišnja, fiksna (EKS od 9,94%), ostali umirovljenici
Naknada za obradu zahtjeva: 1,00% odobrenog iznosa kredita
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog crpljenja kredita.

Za korisnike koji primaju tuzemnu mirovinu:

 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
 • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
 • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
 • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima), s klauzulom „bez protesta“ uz mjenično očitovanje.

Za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu:

Ako klijent (državljanin RH s prebivalištem u RH) prima stalnu mjesečnu inozemnu mirovinu, obvezan je 1 (jedan) kreditno sposoban jamac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću, državljanin RH s prebivalištem u RH i stalnim mjesečnim primanjima;

 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
 • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
 • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) s klauzulom "bez protesta" uz mjenično očitovanje, pismeni trajni nalog za skidanje anuiteta s deviznog računa.

Ako će korisnik kredita u trenutku ugovorenog dospijeća kredita biti stariji od 70 godina, Banka će zahtijevati dodatnog jamca-platca.

Klijentom Banke smatra se tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro-račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine.

Tražitelj kredita obvezan je priložiti dokumentaciju na osnovi koje se dokazuje kreditna sposobnost:

Za korisnike koji primaju tuzemnu mirovinu:

 • potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO i zadnji odrezak od mirovine

Za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu:

 • Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod)
 • Ispis prometa po deviznom računu putem kojeg se prima inozemna mirovina

Ostali sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz Državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od poslodavca

Za zaposlene u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od poslodavca
 • RS obrazac od REGOS-a
 • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

 • potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO i zadnji odrezak od mirovine.

Ako je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u EUR
KLIJENTI BANKE - 8,50%
Iznos kredita 2 g. 3 g. 4 g.
1.000 45,46 31,57 24,65
2.000 90,91 63,14 49,30
3.000 136,37 9,94 73,94
4.000 181,82 126,27 98,59
EKS 9,86% 9,56% 9,39%
Naknada: 1,00%

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u EUR
ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE - 9,00%
Iznos kredita 2 g. 3 g. 4 g.
1.000 45,68 31,8 24,89
2.000 91,37 63,6 49,77
3.000 137,05 95,4 74,66
4.000 182,74 127,2 99,54
EKS 10,41% 10,10% 9,94%
Naknada: 1,00%

 

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u EUR)
  ZA KLIJENTE BANKE * ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE **
Iznos kredita (glavnice) 4.000,00 4.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 732,48 777,93
Interkalarna kamata 27,95 29,59
Naknada za obradu kredita 40,00 40,00
Ukupan iznos za plaćanje 4.800,43 4.847,52
Mjesečni anuitet 98,59 99,54
  Izračunano prema kamatnoj stopi od 8,50% (EKS 9,39%), na rok otplate od 4 godine, naknada za obradu zahtjeva 1,00%, uz pretpostavku isplate kredita 1. 1. i plaćanje interkalarne kamate 31. 1. Izračunano prema kamatnoj stopi od 9,00% (EKS 9,94%), na rok otplate od 4 godine, naknada za obradu zahtjeva 1,00%, uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31. 1.