Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Potrošački krediti

Potrošački krediti Croatia banke d.d. u kunama namjenjeni su za kupnju roba i usluga na prodajnim mjestima prodavatelja koji imaju sklopljene ugovore s Bankom.

Iznos kredita: od 2.000,00 do 70.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate:

 Od 20 do 60 mjeseci

Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa: 7,99% godišnje, fiksna (EKS od 8,27%)
Naknada za obradu zahtjeva: Bez naknade, za tražitelje kredita uz status klijenta

2,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 1.000,00 kuna - ostali korisnici

Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Za iznos kredita od 10.000,01 do 70.000 kuna potrebni instrumenti osiguranja su:

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima)  solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.


Krediti bez jamaca odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

 Zaposleni u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna ( tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

- ako imaju najmanje 1 godinu staža kod sadašnjeg poslodavca

• Zaposleni u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada ako imaju:

- najmanje 1 godinu staža kod sadašnjeg poslodavca, koji ima minimalno 10 zaposlenih

• Umirovljenici  
        

Svim ostalim tražiteljima kredita, krediti se odobravaju uz 1 (jednog) kreditnog sposobnog jamca s pojedinačnom kreditnom sposobnošću  ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću.

Izuzetak su krediti do 10.000 kuna koji se odobravaju uz slijedeće instrumente osiguranja:

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika
• zadužnica korisnika solemnizirana kod javnog bilježnika,


Ukoliko će korisnik kredita u trenutku ugovorenog dospjeća kredita biti stariji od 72 godine Banka će zahtijevati dodatnog jamca.

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz Državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposlene u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,

  • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,

  • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od poslodavca.

Za zaposlene u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,

  • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,

  • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od poslodavca,

  • RS obrazac od REGOS-a,

  • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

- potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO i zadnji odrezak od mirovine.

Ako je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.