Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Subvencionirani stambeni krediti - APN

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

 
Korisnici kredita

  • osobe koje u trenutku podnošenja kreditnog zahtjeva nisu starije od 45 godina
  • osobe koje, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju stan ili kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • osobe koje ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje određuje Banka

 
Za što mogu koristiti subvencionirani stambeni kredit?

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.
Cijena od 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupni iznos kredita od 100.000,00 eura mogu biti i veći, ali se u tom slučaju razlika ne subvencionira.

Subvencionirani stambeni krediti se odobravaju u kunama i u kunama uz valutnu klauzulu u EUR.

Korisnici kredita:
  • osobe koje u trenutku podnošenja kreditnog zahtjeva nisu starije od 45 godina
  • osobe koje, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju stan ili kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • osobe koje ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje određuje Banka
Iznos kredita:

od 300.000,00 do 1.500.000,00 kuna

od 40.000,00 do 200.000,00 EUR

Način i rok korištenja: Za kredite koji su namijenjeni kupnji stana ili kuće kredit se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji na kojem je ovjeren potpis prodavatelja. Kredite koji su namijenjeni za izgradnju stambenog prostora isplaćuju se u skladu s troškovnikom do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita, a ostalo po predračunu/računu na račun izvođača radova/prodavatelja materijala i slično.
Rok otplate: Od 15 do 30 godina
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

3,30% godišnje, fiksna za prvih 5 godina otplate (EKS do 3,74%) ili duže ukoliko se produžava rok subvencioniranja kredita, nakon čega je ponovo 3,30%, ali promjenjiva.
Visina kamatne stope je ista za kredite u kunama i za kredite uz valutnu klauzulu.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv, dok je varijabilni  dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju 6M NRS 1 koji se primjenjuje na dan 31.svibnja, odnosno 30.studenoga.

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

 

 

Instrumenti osiguranja:

• Založno pravo na stambenom objektu (kuća, stan, građevinsko zemljište i sl.) najmanje u omjeru 1:1,12 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili                           
Založno pravo na stambenom objektu (kuća, stan, građevinsko zemljište i sl.) u omjeru 1:1 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita te sudužnik (1 ili više, ovisno o kreditnoj sposobnosti dužnika),

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• Zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• Zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     

Potrebna dokumentacija

Uz dokumentaciju koju Banka zahtijeva pri podnošenju zahtjeva za kredit, od podnositelja zahtjeva, u slučajevima zahtjeva za subvencioniranje kredita, potrebno je dostaviti i:

– presliku osobne iskaznice

– predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita a koji u sebi sadrži i adresu nekretnine koja je predmet subvencioniranja

– presliku zemljišnoknjižnog izvatka

– presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti

– potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom

– javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i

– javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće.


Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za gradnju kuće, osim dokumenata koje traži Banka za određivanje kreditne sposobnosti, prilaže:

– presliku osobne iskaznice

– presliku zemljišnoknjižnog izvatka

– presliku akta za građenje

– presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje

– potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom

– javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i

– javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće.