Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Turistički krediti s valutnom klauzulom u EUR

Turistički krediti u kunama s valutnom kaluzulom u EUR namijenjeni su individualnim turističkim djelatnicima ili građanima koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta.

Namjena kredita:                  

 • Kupnja smještajnih kapaciteta
 • Izgradnja smještajnih kapaciteta
 • Dogradnja/rekonstrukcija/ završetak gradnje smještajnih kapaciteta
 • Adaptacija
 • Uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta
 • Kupnja/ izgradnja bazena
 • Kupnja plovila ili druge opreme u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 • Refinanciranje turističkih kredita u drugim bankama
Korisnici kredita: Individualni turistički djelatnici ili građani koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta.
Iznos kredita: od 1.000,00 do 130.000,00 EUR
Način i rok korištenja: Za kredite koji su namijenjeni kupnji stana, kuće, bazena ili zemljišta za izgradnju smještajnog kapaciteta, odnosno plovila ili druge opreme, kredit se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji.
Za kredite koji su namijenjeni za adaptacije, dogradnje i/ili izgradnju smještajnog kapaciteta isplaćuju se u skladu s troškovnikom do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita, a ostalo po predračunu/računu na račun izvođača radova/prodavatelja materijala i slično.
Rok otplate: Od 36 do 120 mjeseci (iznimno je moguće odobrenje na rok do 180 mjeseci)
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

 • 5,00% godišnje, promjenjiva, (EKS od 5,87%) za rok otplate 121 do 180 mjeseci,
 • 5,00% godišnje, fiksna, (EKS od 5,73%) za rok otplate 36 do 120 mjeseci

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv, dok je varijabilni  dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju 6M NRS 2 koji se primjenjuje na dan 31.svibnja, odnosno 30.studenoga.

Status klijenta je obavezan.

Naknada za obradu zahtjeva:

Za kredite bez hipoteke - 1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalni iznos naknade iznosi 1.000,00 kuna/132,72 EUR*

*za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 kuna, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN/57/2022).

Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Za kredite uz hipoteku - bez naknade za obradu zahtjeva

Za iznos kredita od 22.000,01 do 130.000,00 EUR:

•  založno pravo na nekretnini (kuća, stan, građevinsko zemljište i sl.) najmanje u omjeru 1:1,60 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika

Za iznos kredita do 22.000,00 EUR:

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• Polica osiguranja života za slučaj smrti u visini 30% kredita
ili
Polica osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja u visini 20% iznosa kredita

Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Umirovljenicima
 - ukoliko su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Polica životnog osiguranja
zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Status klijenta s osnove redovite dinamike priljeva s osnova plaće ili mirovine može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti:

Opća dokumentacija:

• Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti na ime tražitelja kredita fizičke osobe
• Potvrda ureda Turističke zajednice, pod čijom se nadležnošću nalaze turistički kapaciteti klijenta, o ukupno ostvarenom broju noćenja u prethodne dvije godine
• Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam)
• Potvrda Porezne uprave o uplaćenom paušalnom porezu na osnovu iznajmljivanja turističkih ležajeva u prethodne dvije godine i nepostojanja poreznog duga
• Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
• zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:

• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine.

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:

• fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:

• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- kopija pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:

- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Dokumentacija
ovisno o namjeni kredita:

Za kupnju nekretnine:

 • ugovor o kupoprodaji na kojem je ovjeren potpis prodavatelja
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
 • izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, završetak gradnje:

 • pravomoćno rješenje o uvjetima građenja za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m2, odnosno pravomoćna potvrda glavnog projekta za zgrade čija je građevinska površina veća od 400m2 (kod zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto površina nije veća od 600 m2)
 • za objekte za koje je do 1.10.2007.godine izdana građevinska dozvola-građevinska dozvola s pečatom pravomoćnosti
 • ukoliko je objekt upisan u zemljišne knjige prije 1.10.2007.godine sa zabilježbom da nema priložene uporabne dozvole, a dozvola nije ishodovana, potrebno je dostaviti odgovarajuće uvjerenje nadležnog upravnog tijela da za predmetni objekt nije potrebna dozvola i/ili rješenje o izvedenom stanju
 • građevine koje su izgrađene bez građevinske dozvole do 15.2.1968.godine, smatraju se izgrađenima temeljem građevinske dozvole. U tom slučaju građevinsku dozvolu zamjenjuje Rješenje, Uvjerenje ili Potvrda Zavoda za katastar.
 • Troškovnik radova ovjeren od strane ovlaštene osobe (u pravilu ovlaštena osoba koja ima registriranu građevinsku djelatnost, ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer)
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
 • izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Za adaptaciju:

 • troškovnik radova ovjeren od strane ovlaštene osobe (u pravilu ovlaštena osoba koja ima registriranu građevinsku djelatnost, ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer)
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
 • izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Za otplatu ranije realiziranih kredita u drugim bankama:

 • originalna potvrda banke o iznosu nepodmirenog dijela kredita koji se otplaćuje kreditom Banke
 • pismo namjere banke o izdavanju brisovnog očitovanja nakon otplate kredita u cijelosti
 • preslika ugovora o kreditu
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine

Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

Tražitelj kredita je dužan priložiti i kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.

Dobna granica tražitelja kredita i sudužnika (ako ga ima) mora biti usklađena s otplatom kredita na način da u trenutku konačne otplate ne smiju biti stariji od 70 godina.

Najviše dva sudionika u istom kreditnom poslu mogu biti zaposlena kod istog poslodavca, osim za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposlene u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada.

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
 Kam. stopa 5,00% 
Iznos kredita  5 g 7 g 9 g 10 g   11 g 12 g  15 g 
50.000  943,56 706,70 575,86  530,33  493,22  462,45 395,40 
EKS 5,63% 5,54% 5,49% 5,47% 5,45% 5,44%  5,41% 
75.000 1.415,34  1.060,04 863,80 795,49 739,84 693,67  593,10 
EKS 5,46% 5,40% 5,36% 5,35% 5,34% 5,33% 5,31%
EKS izračunat uz sljedeće troškove: procjena nekretnine 330,00 EUR (jednokratno), premija osiguranja nekretnine 52,00 EUR (godišnje), za tekuće račune koji imaju dopušteno prekoračenje do 15.000 kn naknada za vođenje TR iznosi 0,00 kn

 EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita
Glavnica kredita (EUR) 50.000,00
Rok otplate (godina) 10 
Redovna kamatna stopa 5,00% 
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,47% 
Visina mjesečnog anuiteta (EUR) 530,33
Kamata za razdoblje otplate kredita (EUR) 13.639,21
Interkalarna kamata (EUR) 198,63
Naknada za obradu kredita (EUR) 0,00
Trošak procjene vrijednosti nekretnine (jednokratno u EUR) 330,00
Premija osiguranja nekretnine (godišnje u EUR) 52,00
Ukupan iznos za plaćanje (EUR) 64.687,84