Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Opći uvjeti, metodologije i naknade

Iznos naknada za pojedine usluge Banke koje pruža domaćim i stranim fizičkim osobama, potrošačima (građanima) u kunskom i deviznom poslovanju definirane su u Tarifi naknada.

Ovdje možete pogledati valjane naknade Banke u poslovanju s fizičkim osobama, kao i važeće Opće uvjete.

 

Važeće naknade

 

Od 01. siječnja 2023. godine u primjeni je izmijenjena Tarifa naknada. Novom Tarifom se visina naknada nije mijenjala već se izmjene odnose na usklađenja radi prelaska na valutu euro:


Informativni dokument o naknadama

Informativni dokument o naknadama (FID) sadržava informacije o naknadama za korištenje glavnim uslugama povezanim s računom za plaćanje. Omogućuje usporedbu tih troškova s troškovima drugih računa. FID za tekući račun možete preuzeti ovdje, a FID za žiro račun možete preuzeti ovdje.

Potpune informacije o naknadama dostupne su u Tarifi naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.
Pojmovnik koji sadržava pojmove upotrijebljene u ovim dokumentima možete preuzeti ovdje.


Usporedba naknada u svim bankama u RH
Ukoliko želite usporediti naknade za najreprezentativnije usluge u svim bankama u RH, navedeno možete od 01.11.2018. godine pronaći na stranici Hrvatske narodne banke ili putem poveznice ovdje.

 

 

 

 

 

Arhiva naknada

 

Važeći Opći uvjeti i metodologije

Od 01.10.2023. godine u primjeni će biti novi opći uvjeti Banke u poslovanju s građanima o čemu obavijest možete pogledati ovdje.


S 16.10.2023. godine u primjeni je izmijenjena Metodologija utvrđivanja i promjene promjenjivih kamatnih stopa na kredite i depozite građana. Detaljnije o izmjenama možete pronaći ovdje.