Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osiguranje depozita

Depoziti u CROATIA BANCI d.d. Zagreb osigurani su kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita u iznosu do 100.000,00 EUR po deponentu.  

Pravo deponenata na obeštećenje određuje se prema ukupnim sredstvima po svim njegovim depozitima koje je imao u CROATIA BANCI d.d. u trenutku nastupa osiguranog slučaja uključujući i kamatu, umanjenim za sva potraživanja CROATIA BANKE d.d. prema njemu dospjela na dan nastupa osiguranog slučaja, a do zakonske razine pokrića.

Osnovne informacije o osiguranju depozita možete pronaći ovdje.

Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći na stranicama Hrvatske agencije za osiguranje depozita ili u posebno izdanoj brošuri VODIČ U SVIJET OSIGURANJA DEPOZITA.