Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

BAŠ JE SUPER...PLANIRATI

 Bas je super planirati

Croatia banka d.d. razvila je posebnu ponudu nenamjenskih kredita u kunama.
Nenamjenski krediti u kunama omogućuju brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem uz povoljne kamatne stope i više dodatnih pogodnosti:

  • mogućnost odobravanja kredita bez jamaca do 230.000,00 kuna
  • mogućnost odobravanja kredita uz zadužnicu za iznose do 75.000,00 kuna
  • kamatna stopa od 5,99%, uz status klijenta
  • fiksna kamatna stopa za rok otplate do 120 mjeseci
  • rok otplate od 36 do 180 mjeseci.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Korisnici kredita: Kredit je namijenjen građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH.
Iznos kredita: od 5.000,00 do 230.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate: Od 36 do 120 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

7,99% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 8,39%)
9,29% godišnje, fiksna,bez statusa klijenta (EKS od 9,79%)

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalni iznos naknade iznosi 1.000,00 kuna, izuzev za kredite uz založno pravo nanekretnini. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Za iznos kredita od 115.000,01 do 230.000,00 kuna:

•   1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću
ili
2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
ili 
založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,35 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili     
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita
ili
Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min. 15% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 75.000,01 do 115.000,00 kuna:

•   1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
ili 
založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,35 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili     
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita
ili
Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min. 20% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita do 75.000,00 kuna:

• Obvezni instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja su:

•  Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje

Polica životnog osiguranja zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
• zadnje 3 platne liste za posljednji mjesec ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:
• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine.

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige: • fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:
• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- kopija pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:
- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
KLIJENTI 7,99 %
Iznos kredita 3 g  4 g 5 g 6 g   7 g 8 g 9 g 10 g
5.000 156,66 122,04 101,36 87,64 77,91 70,66 65,07 60,64
10.000 313,32 244,08 202,72 175,28 155,81 141,32 130,14 121,27
25.000 783,29 610,21 506,79 438,21 389,53 353,29 325,34 303,19
50.000 1.566,59 1.220,41 1.013,58 876,42 779,06 706,58 650,68 606,37
75.000 2.349,88 1.830,62 1.520,37 1.314,63 1.168,59 1.059,87 976,01 909,56
100.000 3.133,18 2.440,82 2.027,16 1.752,84 1.558,12 1.413,16 1.301,35 1.212,75
150.000 4.699,76 3.661,23 3.040,74 2.629,25 2.337,18 2.119,74 1.952,03 1.819,12
200.000 6.266,35 4.881,65 4.054,32 3.505,67 3.116,25 2.826,32 2.602,71 2.425,50
230.000 7.206,30   5.613,89  4.662,47  4.031,52  3.583,68  3.250,27  2.993,11  2.789,32
EKS 8,56% 8,50% 8,46% 8,44% 8,42% 8,41% 8,40% 8,39%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, osim za kredite uz založno pravo na nekretnini

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
NEKLIJENTI 9,29 %
Iznos kredita 3 g  4 g 5 g 6 g   7 g 8 g 9 g 10 g
5.000 159,67 125,11 104,50 90,85 81,18 74,01 68,49 64,13
10.000 319,35 250,23 208,99 181,70 162,37 148,01 136,97 128,25
25.000 798,37 625,57 522,48 454,25 405,92 370,03 342,43 320,63
50.000 1.596,74 1.251,15 1.044,97 908,49 811,83 740,05 684,85 641,25
75.000 2.395,12 1.876,72 1.567,45 1.362,74 1.217,75 1.110,08 1.027,28 961,88
100.000 3.193,49 2.502,30 2.089,94 1.816,98 1.623,66 1.480,11 1.369,71 1.282,51
150.000 4.790,23 3.753,45 3.134,91 2.725,47 2.435,50 2.220,16 2.054,56 1.923,76
200.000 6.386,97 5.004,59 4.179,88 3.633,96 3.247,33 2.960,22 2.739,42 2.565,01
230.000 7.345,02  5.755,28  4.806,86 4.179,05  3.734,43  3.404,25 3.150,33  2.949,76
EKS 9,97% 9,91% 9,87% 9,85% 9,83% 9,81% 9,80% 9,79%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, osim za kredite uz založno pravo na nekretnini

  *EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u kn)
  KLIJENTI BANKE ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE
Iznos kredita(glavnice) 100.000,00  100.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita  45.529,67  53.900,28
Interkalarna kamata 634,82  738,11
Naknada za obradu kredita 1.000,00  1.000,00
Ukupan iznos za plaćanje  147.164,49 155.638,39
Mjesečni anuitet  1.212,75 1.282,51
   izračunato po kamatnoj stopi 7,99% (EKS 8,52%), na rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.  izračunato po kamatnoj stopi 9,29% (EKS 9,95%), na rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.