Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Paket za novi početak

Header Paket Za Novi Pocetak 02 700X200

Klijentima Croatia banke ili onima koji će tek postati pripremili smo brojne pogodnosti u okviru Paketa za novi početak:

 • nenamjenske kredite u kunama do 200.000,00,
 • mogućnost odobrenja kredita do 70.000,00 kuna bez jamaca,
 • kamatnu stopu 7,99%, promjenjiva (EKS od 8,41%),
 • dopušteno prekoračenje u visini tri plaće ili mirovine već nakon prvog priljeva na tekući račun u Banci.
Korisnici kredita: Kredit je namijenjen građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH koji su klijenti ili će postati klijenti Banke.
Iznos kredita: od 10.000,00 do 200.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu. Korisniku kredita koji nema tekući račun s redovitom dinamikom priljeva, sredstva se prenose na tekući račun u drugoj Banci temeljem Potvrde o stanju duga koju je klijent dužan dostaviti
Rok otplate: Od 24 do 120 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa: 7,99% godišnje, promjenjiva. Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima. Ukoliko Korisnik kredita tijekom otplate kredita prestane biti Klijentom Banke ili ne usmjeri svoja redovita mjesečna primanja s osnove plaće ili mirovine na račun otvoren u Banci, kamatna stopa mu se uvećava za 2,00 postotna poena.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% odobrenog iznosa kredita ako korisnik ima ili ugovori uslugu CROBAnet Internet bankarstvo

2,00% odobrenog iznosa kredita, ostali korisnici

Maksimalni iznos naknade iznosi 2.400,00 kuna za kredite uz založno pravo na stambenom objektu, odnosno 1.000,00 kuna za ostale kredite.
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Za iznos kredita od 70.000,01 do 200.000,00 kuna :

 • 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili
 • 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću

ili

 • jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita

Banka sredstva jamstvenog depozita oročava u kunama, uz 0,10 godišnju, fiksnu kamatnu stopu, na ukupan rok otplate kredita + 1 mjesec. Banka omogućuje tražitelju kredita da se iznos depozita ustegne i od iznosa kredita prilikom korištenja na način da se kredit u cijelosti isplati na račun i da odmah nakon toga klijent uplati depozit. Jamstveni depozit može se iskoristiti i za zatvaranje obveza po postojećem kreditu, ali ga nije moguće razročiti prije konačne otplate kredita.

Ili

 • založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:2 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita

Ponuđene nekretnine za osiguranje kredita u pogledu pravne valjanosti, procjene tržišne vrijednosti, police osiguranja nekretnine vinkulirane u korist Banke i sl. trebaju zadovoljiti uvjete Banke iz Pravilnika o postupku odobravanja plasmana i vođenju kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane

 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
 • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima), s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje.

Za iznos kredita do 70.000,00 kuna:

 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
 • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO. Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca.

Za zaposlene u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca ,
 • RS obrazac od REGOS-a,
 • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

 • potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine.

Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim. Tražitelj je dužan priložiti i kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa. Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.

Informativan prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u kunama

KLIJENTI

7,99 % - promjenjiva kamatna stopa

Iznos kredita

2 g

4 g

6 g

8 g

10 g

10.000

452,23

244,08

175,28

141,32

121,27

50.000

2.261,14

1.220,41

876,42

706,58

606,37

75.000

3.391,70

1.830,62

1.314,63

1.059,87

909,56

100.000

4.522,27

2.440,82

1.752,84

1.413,16

1.212,75

150.000

6.783,41

3.661,23

2.629,25

2.119,74

1.819,12

200.000

9.044,55

4.881,65

3.505,67

2.826,32

2.425,50

EKS

8,80%

8,56%

8,48%

8,44%

8,41%

Naknada: 1,50%, max. 1.000 kn, odnosno 2.400 kn (nekretnina)

 

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova
Iznos kredita (glavnice) 10.000,00 200.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 2.162,87 91.059,08
Interkalarna kamata 63,48 1.269,64
Naknada za obradu kredita 150,00 1.000,00
Ukupan iznos za plaćanje 12.376,35 293.328,72
Mjesečni anuitet 202,72 2.425,50
  izračunato po kamatnoj stopi 7,99% (EKS 8,51%), na rok otplate 5 godina, naknada za obradu zahtjeva 1,50%, uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1. izračunato po kamatnoj stopi 7,99% (EKS 8,41%), na rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije založno pravo na nekretnini), uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.