Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Žiro-računi

Žiro-račun je račun koji Banka otvara domaćim i stranim fizičkim osobama, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, kada ostvaruju dohodak od obavljanja trajne ili povremene djelatnosti. Žiro-račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke. Banka otvara i vodi žiro-račun na osnovi zaključenog Ugovora o žiro-računu. Prilikom zaključivanja Ugovora o žiro-računu Banci treba predočiti:

  • identifikacijsku ispravu (za domaću fizičku osobu osobna iskaznica ili putovnica, a za stranu fizičku osobu putovnica ili iskaznica za stranca te dokaz o mjestu boravka)
  • fizičke osobe – obrtnici
    • identifikacijsku ispravu
    • rješenje o registraciji obrta
    • obrtnicu.

Za vlasnike žiro-računa Banka obavlja poslove platnog prometa, trajnih naloga te gotovinske uplate i isplate po računima.