Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Krediti u EUR - uz hipoteku

Nenamjenski krediti u EUR omogućuju brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem uz povoljne kamatne stope i više dodatnih pogodnosti:

 • mogućnost odobravanja kredita do 100.000,00 EUR
 • kamatna stopa od 4,10%, uz status klijenta
 • fiksna kamatna stopa za rok otplate do 120 mjeseci

Iznos kredita:

od 30.000,00 do 100.000,00 EUR.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

od 36 do 180 mjeseci

Način otplate:

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od plaće/mirovine tražitelja kredita.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

uz status klijenta

 • 4,10% godišnje
  - fiksna, za rok otplate do 120 mjeseci     
  - promjenjiva, za rok otplate 121 do 180 mjeseci                                                                                                                                                                         

bez statusa klijenta

 • 4,40% godišnje
  - fiksna, za rok otplate do 120 mjeseci                                                       
  - promjenjiva, za rok otplate 121 do 180 mjeseci                                                     

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju šestomjesečnog EURIBOR-a (Euro Interbank Offered Rate) koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga, u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu.

Naknada za obradu zahtjeva:

Bez naknade

Instrumenti osiguranja:

• založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,70 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     

 

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
• zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu

• JOPPD izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje za posljednjih 12 mjeseci-elektronički dokument iz registra REGOS
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana) ili preslika koju je ovjerila FINA ili banka koja ga izdaje.

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:
• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine
• Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod) i ispis prometa po deviznom računu preko kojeg se prima inozemna mirovina-za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:
• fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici ili preslika koju je ovjerila FINA ili banka koja ga izdaje

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:
• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- uz gore navedenu dokumentaciju potrebna je i kopija pomorske knjižice iz koje su vidljive matrikule (pregled ukrcaja i iskrcaja s broda)

• za zaposlene na platformama- uz gore navedenu dokumentaciju potrebna je i posljednja isplatna lista (ako je posjeduje)

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:
- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.

Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

Tražitelj je dužan priložiti u kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.

 

Nenamjenski kredit uz zalog stambene nekretnine

                                                                                                                                                              u EUR

Naziv FIKSNA KAMATNA STOPA
status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  50.000,00 50.000,00
Redovna kamatna stopa 4,10% 4,40%
Efektivna kamatna stopa 4,57% 4,82%
Rok otplate kredita u godinama 10 10
Trošak vođenja transakcijskog računa 1,33 EUR mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 508,61 515,79
Kamata za razdoblje otplate kredita 11.032,74 11.894,33
Interkalarna kamata 162,88 174,79
Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
Trošak procjene nekretnine 330,00 330,00
Trošak premije osiguranja 520,00 520,00
Ukupan iznos za plaćanje 62.205,22 62.919,12


Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.1.2023. godine i plaćanja interkalarne kamate do 31.1.2023. godine.

Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, godišnju premiju za policu osiguranja nekretnine 52,00 EUR te pretpostavljeni jednokratni trošak procjene nekretnine u visini 330 EUR.

U izračun nisu uključeni eventualni dodatni instrumenti osiguranja- npr. troškovi police životnog osiguranja.

U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke.