Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Imovina za prodaju

N-003 Đurđevac, Čepelovec

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 2379 k.o. Čepelovac, čkbr. 139/122 pašnjak u Maloj Barni površine 307 čhv, čkbr. 139/212 šuma u Maloj Barni površine 308 čhv.

Cijena na upit. 

N 003 Čepelovac Web1

N-004 Garešnica, Kajgana

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 35 k.o. Kajgana , a koje se sastoje od čkbr. 177/3 livada Grić sa 519 čhv, čkbr. 281/3 oranica Gaić sa 844 čhv, nekretnine upisane u zk.ul.br. 533 k.o. Kajgana, a koje se sastoje od čkbr. 70/3 oranica Stare livade sa 1208 čhv, čkbr. 70/4 oranica Stare livade sa 1208 čhv, nekretnine upisane u zk.ul.br. 316 k.o. Kajgana, a koje se sastoje od čkbr. 34/2 oranica Banovača sa 1391 čhv, čkbr. 113/2 livada Stare livade sa 339 čhv, čkbr. 275/1 oranica Topolovac sa 526 čhv, nekretnina upisana u zk.ul.br. 430 k.o. Kajgana, čkbr. 1774/ livada Gajić sa 518 čhv. ).

Cijena na upit

N 004 Kajgana Web1

N-010 Koprivnica, Jakopovac

Nekretnine upisane u zk.ul.br. 2037 k.o. Hudovljani i to kč.br. 929/2 šuma Đurin breg sa 868 čhv, kč.br. 930 livada Đurin breg sa 268 čhv, kč.br. 931/7 šuma Đurin breg sa 617 čhv, kč.br. 939 oranica Bukovkinje sa 998 čhv, kč.br. 1365/26 šuma Brdo sa 2 rali 169 čhv, čk.br. 1365/27 šuma Brdo sa 376 čhv, kč.br 1366 oranica Ciganica sa 730 čhv, kč.br. 1367 Ciganica, kč.br. 1368 Ciganica, kč.br, 1369 Ciganica, kč.br. 1370 oranica Ciganica sa 1426 čhv, kč.br. 1380 livada Selica sa 747 čhv, kč.br. 1405 oranica Ciganica sa 691 čhv, 1406 Ciganica, kč.br. 1407 Ciganica livada sa 1362 čhv.

Cijena na upit.

N 010 Jakopovac Web1

N-011 Koprivnica, Reka

Nekretnine upisane u zk.ul.br. 2435 k.o. Reka, kč.br. 197/2 oranica ograda kod kuće u selu sa 1 jutro i 12 čhv.

Cijena na upit.

N 011 Reka Web2

N-014 Bjelovar, Kobasičari

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 1090, k.o. Kobasičari, kč.br. 16/11/A sa 108 čhv, kč.br. 41/1/A sa 99 čhv u naravi pašnjaci.

Cijena na upit.

N 017 Kobasičari Web1

N-018 Čakovec, Brezje

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1529 k.o. Slakovec, čest.br. 161/1/1 oranica Lončarska jama sa 80 čhv.

Cijena na upit.

N 018 Brezje Web1

N-021 Varaždin, Novo selo na Dravi

Nekretnina k.č.br. 27 oranica Opečnjak sa 2474 m2 i kč.br. 67 oranica Opečnjak sa 639 m2, upisane u zk.ul.br. 76 k.o. Šemovec.

Cijena na upit.

N 021 Novo Selo Na Dravi Web1

N-025 Čakovec, Orehovica

Nekretnine upisane u: zk.ul.br. 237 k.o. Totovec, kč.br. 183/3 i kč.br. 183/4, oranica ukupne površine 1 ral i 11 čhv, zk.ul.br. 1559 k.o. Orehovica, kč.br. 72/b/79/1/18 oranica površine, zk.ul.br.849 k.o. Vularija, kč.br. 347/a/28/22/1 oranica površine 782 čhv, zk.ul.br. 550, k.o. Vularuja, kč.br. 350/a/100 pašnjak površine 632 čhv i kč.br. 350/a/101 pašnjak površine 453 čhv, zk.ul.br. 1938 k.o. Orehovica kč.br. 148/a livada površine 581 čhv.

Cijena na upit.

N 025 Orehovica Web1

N-030 Murter, Betina

Poljoprivredno zemljište čest.zem.12212, 12203, 12204/4 i 12370, upisane u Z.U. 755, 2350 i 2536, k.o. Murter – Betina, u naravi maslinik površine 2.000 m2 zv. „Podvrške“ na lokalitetu Slanica na Murteru.

Cijena na upit.

N 030 Betina

N-064 Labin, Nedešćina

Nekretnine upisane u:
zk.ul.br. 321, k.o. Nedešćina, kč.br. 42/2 sa 1417 m2, 68 sa 734 m2, 44/6 sa 394 m2 i 39/2 sa 191 m2,
zk.ul.br. 887, k.o. Nedešćina, kč.br. 55/2 sa 2129 m2 i 38/6 sa 162 m2,
zk.ul.br. 1338, k.o. Nedešćina, kč.br. 7/3 sa 12 m2, 19/2 sa 593 m2, 38/7 sa 1071 m2, 39/3 sa 281 m2 i 939/10 sa 318 m2.

Cijena na upit.

N 064 Nedescina

N-067 Slavonski Brod, Oriovčić

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 193 k.o. Oriovčić. U naravi oranica površine 20.115 m2, pašnjak površine 8.367 m2, šuma-šikara površine 11.532 m2, te vinograd (zapušten) površine 3.630 m2.

Cijena na upit.

N 067 Oriovcic

N-070 Slavonski Brod, Bebrina

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 512 k.o. Bebrina, k.č.br. 922 Oranica Gaj površine 10.163 m2 i k.č.br. 923 Oranica Gaj površine 4.144 m2, nekretnina upisana u z.k.ul.br. 433 k.o. Bebrina, k.č.br. 873 šuma Boić Greda površine 3.023 m2.

Cijena na upit.

N 070 Bebrina Web1

N-081 Sinj, Glavice

Nekretnina upisana u k.č.br. 3777/5, zk.ul.br. 3169, k.o. Glavice, u naravi oranica površine 2976 m2.

Cijena na upit.

N 081 Glavice

N-087 Vinkovci, Jarmina

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 68 k.o. Prkovci i to k.č.br. 496/3 Oranica u selu sa 534 m2.

Cijena na upit.

N 087 Jarmina

N-094 Pitomača, Sedlarica

Nekretnina upisana u z.k.ul.br.1890 k.o. Sedlarica, č.k.br. 2298/35 pašnjak u Bilu sa 2 jutra 125 čhv, nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1397 k.o. Sedlarica, čk.br. 267/1 oranica u Velikom polju sa 936 čhv i nekretnina upisana u z.k.ul.br. 2630 k.o. Sedlarica, č.k.br. 2369/3 sjenokoša u Velikom jarku sa 770 čhv.

Cijena na upit.

N 091 Sedlarica

N-097 Slatina, Donje Bazije

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 396 k.o. Donje Bazije i to: k.č.br. 408/19 oranica sa 1258 čhv, k.č.br. 408/43 oranica sa 90 čhv, k.č.br. 408/44 dvor sa 180 čhv.

Cijena na upit.

N 093 Donje Bazije

N-099 Virovitica, Orešac

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 51 k.o. Orešac i to kč.br. 218/1 oranica Berek, sa 1910 m2, kč.br 556  
oranica Veliki Pašnjak sa 6243 m2,
- nekretnine upisane u z.k.ul.br. 459 k.o. Cabuna i to kč.br. 2518 šuma Kruščik sa 310 m2 i kč.br.
 2519 vinograd Kruščik sa 1407 m2,
- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 52 k.o. Orešac i to kč.br. 219/1 oranica Berek sa 2294 m2,
- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 400 k.o. Orešac i to kč.br. 555 oranica Veliki Pašnjak sa 8406 m2.

Cijena na upit.

N 095 Virovitica Oresac

N-102 Zadar, Ugljan

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1623 k.o. Ugljan, k.č.br. 185/2, u naravi građevinska parcela površine 957 m2, k.č.br. 186, u naravi građevinska parcela površine 155 m2, k.č.br. 187/5, u naravi oranica površine 597 m2. 

Cijena na upit.

N 102 Ugljan

N-109 Nova Gradiška, Adžamovci

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 836, k.o. Adžamovci, kč.br. 320/2 oranica Nuz Drum u Praulji površine 181 čhv, kč.br. 320/3 oranica Nuz Drum u Praulji površine 147 čhv.

Cijena na upit.

N 109 N Gradiska Adzamovci

N-122 Zaprešić

Građevinsko zemljište u Zaprešiću, upisano u z.k.ul.br. 3546 k.o. Zaprešić, k.č.br. 3151. površine 3.015 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Web 1

N-122 Zaprešić Pušća

Građevinsko zemljište u Pušći, upisane u z.k.ul.br. 2256  k.o. Pušća, k.č.br. 1374/9 i k.č.br. 1374/12 površine 4.967 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Pusca Web 1

N-122 Zaprešić, Podgorje Bistransko

Građevinsko zemljište u Bistri, upisano u z.k.ul.br. 6676 k.o. Bistransko Podgorje, k.č.br. 2175 površine 8.139 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Bistra Web 2

N-126 Sisak, Donja Pastuša

Nekretnine upisane u zemljišne knjige OS u Sisku, zk.ul.br. 232, kč.br. 185/1 sa 885 m2, kč.br. 186/1 sa 1547 m2, kč.br. 187/2 sa 1270 m2, 341 kč.br. 462/2 sa 6222 m2, 289 kč.br. 120/6 sa 507 m2, kč.br. 187/1 sa 1277 m2 i 251 kč.br. 120/3 sa 511 m2, kč.br. 120/7 sa 507 m2, kč.br. 185/2 sa 888 m2, kč.br. 187/3 sa 1277 m2 k.o. Pastuša.

Cijena na upit.

N 126 Donja Pastusa