Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Garancije

Garancija  je instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obveza kojima Banka jamči da će nalogodavac u ugovorenom roku  ispuniti sve obveze navedene u garanciji prema korisniku garancije. Ako nalogodavac to ne učini, Banka se obvezuje prema korisniku garancije da će platiti iznos na koji garancija glasi. Croatia banka u najkraćim rokovima te uz konkurentne naknade klijentima odobrava sljedeće nostro garancije( platežne i činidbene ):

Nostro garancije:

Platežne garancije u eurima ili u stranoj valuti

  • garancije za osiguranje plaćanja robe i osiguranje plaćanja robe na kredit
  • garancije za osiguranje plaćanja carine i drugih troškova proizašlih kod uvoza roba
  • garancije za osiguranje vraćanja financijskog kredita
  • garancije za osiguranje vraćanja robnog kredita

 Činidbene garancije u eurima ili u stranoj valuti

  • garancije za sudjelovanje na natječaju kod odabira najpovoljnijeg ponuđača (licitacija)
  • garancija za osiguranje vraćanja primljenog avansa
  • garancija za dobro izvršenje posla
  • garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
  • garancije za uredno plaćanje lizinga

Loro garancije – Croatia banka zaprima garancije domaćih i inozemnih banaka