Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Važeći opći uvjeti i metodologije


A/ Obavještavamo vas da će od 01.01.2023. biti u primjeni:
Novi Opći uvjeti poslovanja Banke s poslovnim subjektima.

Poslovnim subjektima smatraju se pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, udruge i društva (sportska, kulturna, dobrotvorna i dr.), fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost sukladno propisima i sl.

B1/ Ujedno vas obavještavamo da će od 01.01.2023. biti u primjeni izmijenjeni i dopunjeni:

1/ Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte
2/ Opći uvjeti korištenja CROBAnet Internet bankarstva za poslovne subjekte
3/ Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Business Maestro debitne kartice za poslovne subjekte


Sve naprijed navedene Opće uvjete, koji su u primjeni od 01.01.2023. godine, možete pronaći u tekstu iznad, kao i u svim komercijalnim centrima/poslovnicama Banke.

Sažetak izmjena možete pronaći ovdje.


B2/ Također Vas obavještavamo  da će od 01. listopada 2023.g. u primjeni biti izmijenjeni opći uvjeti Banke koji se primjenjuju na poslovne subjekte, a izmjena općih uvjeta se odnosi samo na zamjenu naziva „Maestro“ sa nazivom „Visa“.
Izmijenjeni su slijedeći opći uvjeti:

1/ Opći uvjeti  za izdavanje i korištenje Visa business debitne kartice za poslovne subjekte od 01.10.2023.
2/ Opći uvjeti za korištenje 3D Secure usluge (Visa Secure usluga)


C/ Pravilnik o načinu i metodama obračuna kamata, naknada, revalorizacije  i efektivne kamatne stope

D/ Obavještavamo vas da  će od 01.11.2022. godine biti u primjeni:

    Opći uvjeti korištenja CROBA mBanking usluge za poslovne subjekte