POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Stambeni krediti u EUR
Stambeni krediti u EUR

Stambeni krediti u EUR

Ako je došlo vrijeme da pronađete svoj idealan stan ili kuću, ugovorite stambeni kredit Croatia banke bilo za kupnju, izgradnju ili adaptaciju stana ili kuće.

Osnovni uvjeti

Namjena kredita:
 • Kupovina nekretnine (kuće, stana, apartmana, pripadajuće garaže, pripadajućeg parkirnog mjesta)
 • Izgradnja stambene nekretnine
 • Dogradnja/rekonstrukcija/ završetak gradnje
 • Adaptacija
 • Refinanciranje stambenog kredita u drugim bankama
Visina kredita:

20.000 do 70.000 EUR za adaptaciju
20.000 do 150.000 EUR za ostale namjene

Način i rok korištenja kredita:

Rok korištenja kredita je 60 dana za kredite namjene kupnje kuće ili stana, a za ostale kredite do 6 mjeseci, računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Za kredite koji su namijenjeni kupnji stana, kuće ili zemljišta za izgradnju stambene nekretnine kredit se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji na kojem je ovjeren potpis prodavatelja. Kredite koji su namijenjeni za adaptacije, dogradnje i/ili izgradnje stambenog prostora isplaćuju se u skladu s troškovnikom do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita, a ostalo po predračunu/računu na račun izvođača radova/prodavatelja materijala i slično.

Rok otplate kredita:

3 do 25 godina
Moguć je poček za otplatu glavnice u trajanju do 12 mjeseci koji se uključuje u ukupan rok otplate kredita

Način otplate : U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu koja je jednaka redovnoj kamati.
Kamatna stopa:
 • 4,00% godišnje, fiksna prvih 5 godina, nakon toga 4,50% fiksna za preostalo razdoblje trajanja kredita, uz status klijenta
 • 4,30% godišnje, fiksna prvih 5 godina, nakon toga 4,80% fiksna za preostalo razdoblje trajanja kredita, bez statusa klijenta    

  ili

 • 4,30% godišnje, fiksna, uz status klijenta
 • 4,60% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta

EKS od 4,65%-izračunat na iznos kredita 65.000 EUR, uz kamatnu stopu 4,30% uz status klijenta na rok 15 godina, jednokratni trošak procjene nekretnine 330 EUR, godišnju premiju osiguranja nekretnine 52 EUR te mjesečnu naknadu za vođenje tek. računa 1,59 EUR.

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno.

Naknada:

Bez naknade.

Instrumenti osiguranja

  • založno pravo na stambenom objektu (kuća, stan, građevinsko zemljište i sl.) najmanje u omjeru 1:1,12 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine  od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
   ili                           
   založno pravo na stambenom objektu (kuća, stan, građevinsko zemljište i sl.) u omjeru 1:1 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita te sudužnik (1 ili više, ovisno o kreditnoj sposobnosti dužnika)
  • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
  • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
  • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.

Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

  • Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
   - ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih
  • Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti:

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke
• zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca

• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu (ako je dostupno)


Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:

• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca

• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu (ako je dostupno)

• JOPPD izvješće o primicima i plaćenim doprimnosima za mirovinsko osiguranje za posljednjih 12 mjeseci-elektronički dokument iz Regosa REGOS

• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)ili preslika koju je ovjerila FINA ili banka koja ga izdaje


Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca

• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu (ako je dostupno)

• JOPPD izvješće o primicima i plaćenim doprimnosima za mirovinsko osiguranje za posljednjih 12 mjeseci-elektronički dokument iz Regosa REGOS
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS)
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana) ili preslika koju je ovjerila FINA ili banka koja ga izdaje


Umirovljenici:
• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine

• promet po tekućem računu zadnja 3 mjeseca (ako ne prima mirovinu u Banci)

• Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod) i ispis prometa po deviznom računu preko kojeg se prima inozemna mirovina - za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu)


Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:

• fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici


Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:

• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- kopija pomorske knjižice iz koje su vidljive matrikule (pregled ukrcaja i iskrcaja s broda), a za zaposlene na platformama - uz gore navedenu dokumentaciju potrebna je i posljednja isplatna lista (ako je posjeduje)

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.


Osobe zaposlene u inozemstvu:

- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Dokumentacija
ovisno o namjeni kredita:

Za kupnju nekretnine:

 • ugovor o kupoprodaji na kojem je ovjeren potpis prodavatelja
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
 • izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, završetak gradnje:

 • pravomoćno rješenje o uvjetima građenja za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m2, odnosno pravomoćna potvrda glavnog projekta za zgrade čija je građevinska površina veća od 400m2 (kod zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto površina nije veća od 600 m2)
 • za objekte za koje je do 1.10.2007.godine izdana građevinska dozvola-građevinska dozvola s pečatom pravomoćnosti
 • ukoliko je objekt upisan u zemljišne knjige prije 1.10.2007.godine sa zabilježbom da nema priložene uporabne dozvole, a dozvola nije ishodovana, potrebno je dostaviti odgovarajuće uvjerenje nadležnog upravnog tijela da za predmetni objekt nije potrebna dozvola i/ili rješenje o izvedenom stanju
 • građevine koje su izgrađene bez građevinske dozvole do 15.2.1968.godine, smatraju se izgrađenima temeljem građevinske dozvole. U tom slučaju građevinsku dozvolu zamjenjuje Rješenje, Uvjerenje ili Potvrda Zavoda za katastar.
 • Troškovnik radova ovjeren od strane ovlaštene osobe (u pravilu ovlaštena osoba koja ima registriranu građevinsku djelatnost, ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer)
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
 • izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Za adaptaciju:

 • troškovnik radova ovjeren od strane ovlaštene osobe (u pravilu ovlaštena osoba koja ima registriranu građevinsku djelatnost, ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer)
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
 • izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Za otplatu ranije realiziranih kredita u drugim bankama:

 • originalna potvrda banke o iznosu nepodmirenog dijela kredita koji se otplaćuje kreditom Banke
 • pismo namjere banke o izdavanju brisovnog očitovanja nakon otplate kredita u cijelosti
 • preslika ugovora o kreditu
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine

Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

Tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.

Tražitelj kredita je dužan priložiti i kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.

Dobna granica tražitelja kredita i sudužnika (ako ga ima) mora biti usklađena s otplatom kredita na način da u trenutku konačne otplate ne smiju biti stariji od 70 godina.

Najviše dva sudionika u istom kreditnom poslu mogu biti zaposlena kod istog poslodavca, osim za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposlene u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada.

Reprezentativni primjerak

Reprezentativni primjerak (EUR)
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  65.000,00 65.000,00
Redovna kamatna stopa 4,30% 4,60%
Efektivna kamatna stopa 4,65% 4,91%
Rok otplate kredita u godina 15 15
Trošak vođenja transakcijskog računa (mjesečno) 1,59 0,00
Mjesečni anuitet 490,63 500,57
Kamata za razdoblje otplate kredita 23.313,06 25.103,13
Interkalarna kamata 229,73 237,56
Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
Trošak procjene nekretnine 330,00 330,00
Trošak premije osiguranja (za 15 g.) 780,00 780,00
Ukupan iznos za plaćanje 89.938,99 91.450,69


Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.1.2024. godine i plaćanja interkalarne kamate do 31.1.2024. godine.

Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, godišnju premiju za policu osiguranja nekretnine 52,00 EUR te pretpostavljeni jednokratni trošak procjene nekretnine u visini 330 EUR.

U izračun nisu uključeni eventualni dodatni instrumenti osiguranja- npr. troškovi police životnog osiguranja.

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail