POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Lombardni krediti
Lombardni krediti

Lombardni krediti

Ako vam je potreban novac, a istodobno želite sačuvati svoju štednju, odobravamo kredite na osnovi oročenih depozita.

    • iznos kredita - najviše do 95% iznosa namjenski oročenog depozita
    • krediti se odobravaju u eurima temeljem položenog jamstvenog depozita u eurima ili stranoj valuti.

Banka odobrava kredite temeljem položenoga jamstvenog depozita, uz sljedeće uvjete:

Osnovni uvjeti

Iznos kredita: Najviše do 95% iznosa namjenski oročenog depozita.
Krediti se odobravaju u eurima temeljem položenog jamstvenog depozita u eurima ili stranoj valuti.
Rok otplate: do 36 mjeseci ako se glavnica vraća jednokratno
do 120 mjeseci za kredite koji se vraćaju u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima
Način otplate kredita: Prema dogovoru s korisnikom kredita, Banka može ugovoriti vraćanje glavnice kredita jednokratno, uz plaćanje kamate mjesečno ili tromjesečno, ili u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima.
Kamatna stopa: Visina fiksne kamatne stope na kredit jednaka je kamatnoj stopi na nenamjenski oročene depozite uvećana za 2,50 postotna poena.
Naknada:

1,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 66,36 EUR.

Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita. 

Instrumenti osiguranja

Zalog namjenski oročenog novčanog depozita korisnika kredita ili drugih osoba reguliran Ugovorom o namjenski oročenom depozitu-pologu koji mora biti oročen minimalno 1 dan dulje od krajnjeg roka dospijeća kredita. Ugovorena kamata na depozit obračunava se i pripisuje depozitu i ista se ne može isplaćivati vlasniku depozita prije isteka ugovorenog roka dospijeća depozita, odnosno prije podmirenja svih obveza po odobrenom lombardnom kreditu ili nekom drugom plasmanu za čije osiguranje je položen depozit.

Zalog postojećeg nenamjenski oročenog depozita korisnika kredita ili drugih osoba koji se provodi blokadom prava raspolaganja nenamjenski oročenog depozita-pologa, evidentiranjem broja Ugovora o nenamjenski oročenom depozitu-pologu u Ugovoru o kreditu i sklapanjem Aneksa Ugovora o nenamjenski oročenom depozitu-pologu kojim se određuje namjena depozita.

Reprezentativni primjerak

(u EUR)

Glavnica kredita  10.000,00
Redovna kamatna stopa kredita 2,60%
Iznos garantnog depozita 10.526,32
Redovna kamatna stopa jamstvenog depozita 0,10%
Efektivna kamatna stopa 3,50%
Rok otplate kredita u godinama 7
Mjesečni anuitet 130,34
Kamata za razdoblje otplate kredita 948,40
Interkalarna kamata 19,95
Naknada za obradu kredita 66,36
Ukupan iznos za plaćanje 11.034,71


Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.1.2024. godine i plaćanja interkalarne kamate do 31.1.2024. godine.

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail