POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Kredit za školovanje
Kredit za školovanje

Kredit za školovanje

Za financiranje školovanja i troškova života za vrijeme studiranja/školovanja.

Do 20.000 EUR uz fiksnu kamatnu stopu.

Školovanje je uvijek pametna opcija. Zato Vam je na raspolaganju kredit za školovanje:

  • za financiranje školovanja i troškova života za vrijeme studiranja/školovanja
  • otplata kredita nakon završetka školovanja
  • fiksna kamatna stopa tijekom cijelog razdoblja otplate
  • iznos kredita do 20.000 EUR

Osnovni uvjeti

Korisnici kredita:

Studenti svih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija ili specijalističkih studija u RH ili inozemstvu, odnosno roditelji/staratelji učenika privatnih srednjih škola za koje se plaća školarina.

Namjena kredita:

Financiranje školovanja i troškova života studiranja/školovanja (financiranje smještaja, plaćanje učeničkih ili studijskih putovanja i nabavke udžbenika ili opreme).

Visina kredita:

od 1.000,00 do 20.000,00 EUR

Način i rok korištenja kredita:

Rok korištenja je jednak trajanju redovnog studija ili godina preostalog studija, odnosno školovanja, a najviše do 36 mjeseci. Rok korištenja prekida se zbog diplomiranja, gubitka statusa studenta/učenika ili proteka roka za korištenje kredita.

Kredit se isplaćuje u tranšama svake godine prema potvrdi o upisu koju korisnik kredita donese.

Od ukupnog iznosa tranše koji se isplaćuje za tekuću godinu, minimalno 80% se plaća direktno na račun obrazovne ustanove po izdanoj ponudi/ predračunu/ računu.

Preostali iznos kredita može se isplatiti na račun korisnika kredita za ostale troškove studiranja/školovanja (financiranje smještaja, plaćanje učeničkih ili studijskih putovanja i nabavke udžbenika ili opreme).

Financiranje kreditom korisnicima kredita je moguće i u svrhu plaćanja refundacije već plaćenih troškova školarine za prethodnu jednu akademsku/školsku godinu.

Rok otplate kredita:

Od 13 do 84 mjeseca

Kredit se otplaćuje nakon isteka roka korištenja, a najduže na razdoblje 84 mjeseca.

Rok korištenja nije uključen u ukupan rok otplate kredita.

Način otplate :

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine korisnika kredita. U slučaju da korisnik kredita nije zaposlen, kredit se otplaćuje naplatom s plaće/mirovine sudužnika.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita/sudužnik (ako je korisnik kredita nezaposlen) plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

4,75% godišnje, fiksna, za korisnike kredita koji imaju status klijenta

5,05% godišnje, fiksna, za korisnike kredita bez statusa klijenta

(EKS od 5,43%)

Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora. 

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili devizni račun u Banci na koji usmjerava redovna mjesečna primanja. Navedeno se odnosi na korisnika kredita-studenta, ali i na kreditno sposobnog sudužnika u slučaju da korisnik kredita-student nije zaposlen.

Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Naknada:

1,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 100,00 eura.

Instrumenti osiguranja

Za iznos kredita do 15.000,00 EUR:

  • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja dužnika izdana od korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca- platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • riziko opadajuća polica u visini 25% iznosa kredita  

Za iznos kredita od 15.000,01 do 20.000,00 EUR:

  • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja dužnika izdana od korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • riziko opadajuća polica u visini 50% iznosa kredita  

U slučaju da korisnik kredita-student nije zaposlen mora imati kreditno sposobnog sudužnika.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Potrebna dokumentacija

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
  • zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
  • IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
  • IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
  • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
  • IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
  • potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
  • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

  • potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a
  • zadnja obavijest o mirovini (ako mirovinu ne prima u Banci)
  • promet po tekućem računu zadnja 3 mjeseca (ako ne prima mirovinu u Banci)
  • Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod) i ispis prometa po deviznom računu preko kojeg se prima inozemna mirovina-za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:

  • fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
  • Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
  • Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
  • Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
  • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/agencijom:

  • ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
  • za zaposlene na brodovima-kopija pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:

  • potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima


DODATNA DOKUMENTACIJA

  • potvrda obrazovne ustanove o upisu godine studija (izuzev za kredite koji se žele realizirati za plaćanje školarine/troškova studiranja kod upisa prve godine studija)
  • ponuda/ račun/ predračun/ ugovor iz kojeg je vidljiva visina školarine
  • potvrda o troškovima tijekom studiranja/školovanja (ako je dostupno)

 

Reprezentativni primjerak

Reprezentativni primjerak (EUR)
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  2.000,00 2.000,00
Redovna kamatna stopa 4,75% 5,05%
Efektivna kamatna stopa 5,49% 5,82%
Rok otplate kredita u godina 5 5
Trošak vođenja transakcijskog računa (mjesečno) 0,00 0,00
Mjesečni anuitet 37,51 37,79
Kamata za razdoblje otplate kredita 250,80 267,31
Interkalarna kamata 7,81 8,30
Naknada za obradu kredita 20,00 20,00
Ukupan iznos za plaćanje 2.278,61 2.295,61


Izračun je napravljen uz fiksnu kamatnu stopu te uz naknadu za obradu kreditnog zahtjeva 1,00%. Kamata se obračunava primjenom dekurzivne metode i proporcionalnog kamatnjaka. Ukupni iznos otplate sadržava obračun interkalarne kamate za jedan mjesec uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu.

U izračun nisu uključeni troškovi police životnog osiguranja jer se utvrđuju za svakog klijenta pojedinačno.

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail