POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Društveno odgovorno poslovanje
Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje

Croatia banka je društveno osviještena institucija koja prepoznaje važnost poticanja i aktivnog sudjelovanja u događajima koji doprinose razvitku društva u cjelini.

Ciljevi koje Croatia banka nastoji postići u procesu odobravanja sponzorstava i donacija su:

  • doprinositi kvaliteti življenja u gradovima, mjestima ili regijama u kojima Banka djeluje,
  • sudjelovanjem u rješavanju problema u društvu Banka nastoji biti „dobar građanin“,
  • kontinuirano graditi gospodarsku i socijalnu odgovornost i reputaciju Banke,
  • sudjelovati u uspostavljanju novih kriterija iniciranjem promjena na hijerarhijskoj ljestvici društvenih vrijednosti stvaranjem novih vrijednosti,
  • pratiti aktualne društvene i gospodarske događaje u Hrvatskoj te odobravanjem sponzorskih i donatorskih sredstava biti socijalno osjetljiv i odgovoran financijski i gospodarski subjekt. 

Ukoliko želite predati na razmatranje zamolbu za sponzorstvo ili donaciju, molimo da je uputite na adresu pr@croatiabanka.hr 

 

Antikorupcijski program

Zaposlenici Banke u poslovanju i postupanju sa suradnicima, klijentima, dobavljačima, konkurentima, ustanovama, dioničarima i širom javnošću pridržavaju se etičkih načela zasnovanih na dobrim običajima, poštenju, savjesnosti i stručnosti.

Ako postoje sumnje i pritužbe na neetičko i moguće koruptivno ponašanje zaposlenika, molimo da ih uputite na adresu antikorupcija@croatiabanka.hr kako bismo proveli mjere s ciljem suzbijanja i sprječavanja takvih pojava. Sadržaj e-pošte, odnosno prijava bit će dostupan isključivo i samo ovlaštenoj osobi za nepravilnosti.


Osoba za zaprimanje obavijesti o nepravilnostima

Anita Kuvač
Zagreb, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9
Telefon: 01 2391-143
E-mail: antikorupcija@croatiabanka.hr

 

Kodeks poslovnog ponašanja i etike

Kodeksom poslovnog ponašanje i etike Banka uspostavlja visoke profesionalne i etičke standarde poslovanja, i to uspostavom temeljnih načela i pravila dobrog i prihvatljivog ponašanja koja potiču svijest o važnosti profesionalnog izvršavanja obaveza te ponašanja koje promiče i odražava povjerenje klijenata u Banku te utvrđuje poslovnu kulturu tj. način ponašanja i interakcije s klijentima, poslovnim partnerima i ostalim dionicima.

Banka je kroz primjenu Kodeksa uspostavila visoke etičke i profesionalne standarde, iste kontinuirano promiče, prati i osigurava njihovu provedbu. Visokim etičkim i profesionalnim standardima osobito se smatra primjena načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada kao i nepostojanja diskriminacije radnika, što Banka ocjenjuje iznimno važnim.

Temeljna načela poslovnog ponašanja zasnivaju se na slijedećim etičkim vrijednostima: zakonitosti rada i poslovanja, zabrani diskriminacije i povlašćivanja, profesionalnosti, stručnosti, poštenju, savjesnosti i odgovornosti, uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju.

Banka je razvila interne postupke prijavljivanja povrede Kodeksa te u skladu s istima postupak preispitivanja pritužbe te sankcioniranja u slučaju postojanja povrede Kodeksa.

 

Povjerenik za etiku

Maja Jurlina
Zagreb, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9
Telefon: 01 2391-297
E-mail: maja.jurlina@croatiabanka.hr

 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), Izmjena i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 85/15) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 69/2022) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva CROATIA BANCI d.d.

Kontakt podaci Službenika za informiranje su sljedeći:

Maja Jurlina
Zagreb, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9
Telefon: 01 2391-297
E-mail: pristup.informacijama@croatiabanka.hr

 

Regulatorni okvir za djelatnost Banke kao kreditne institucije i pružatelja investicijskih usluga dostupan je na stranicama regulatora/supervizora Hrvatske narodne banke (HNB) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA):

 

Pristup informacijama možete zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca Zahtjeva za pristup informacijama ili Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija ili Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, kojeg može dostaviti izravno Službeniku za informiranje putem gore navedenih kontakt podataka poštom, telefaxom ili e-mailom.

Akti kojima se uređuje pravo pristupa informacijama su:

 -  Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) putem poveznice:
   
    https://zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

-   Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave  

    informacije (NN 12/14, 15/14 i 141/22) putem poveznica:

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

 

-   Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup

    informacijama (NN 83/14) putem poveznice:

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_137_2418.html

 

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail