POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Međunarodni platni promet
Međunarodni platni promet

Međunarodni platni promet

Multivalutnim transakcijskim računom u Croatia banci klijentima je omogućeno obavljanje  međunarodnog platnog prometa. Pružamo usluge plaćanja i naplata iz inozemstva, kupoprodaje deviza, obavljanje transfera, polaganje i podizanje strane gotovine te druge usluge uz konkurentne naknade i osobni pristup u zadovoljenju vaših potreba. 

 

Obavljanje međunarodnog platnog prometa moguće je:

 • u mreži poslovnica Croatia banke;
 • putem usluge internetskog bankarstva CROBAneta.

 

Međunarodna plaćanja možete obavljati uz konkurentne naknade prema važećoj Tarifi naknada za usluge Banke u poslovanju s poslovnim subjektima.

Naloge možete zadavati sa troškovnim opcijama naplate naknade:

- SHA (shared) – troškovna opcija koja označava podijeljene troškove između platitelja i primatelja plaćanja.

Prilikom zadavanja platnog naloga sa ovom troškovnom opcijom plaćate naknadu za izvršenje platnog naloga prema visini koja je propisana u važećoj Tarifi naknada za usluge Banke u poslovanju s poslovnim subjektima.  Primatelj plaćanja će snositi troškove inozemnih banaka.

- OUR (our) – troškovna opcija koja označava da sve troškove platnog naloga snosi platitelj.

Prilikom zadavanja platnog naloga sa ovom troškovnom opcijom plaćate naknadu za izvršenje platnog naloga prema visini koja je propisana u važećoj Tarifi naknada za usluge Banke u poslovanju s poslovnim subjektima i dodatno naknadu jedne ili više inozemnih banaka koje su sudjelovale u izvršenju naloga. Naknade inozemnih banaka plaćate u visini stvarnih troškova koji su iskazani u zahtjevu inozemne banke.

MULTIVALUTNI RAČUN

Otvaranjem multivalutnog transakcijskog računa u Croatia banci pružena je mogućnost korištenja mnogih proizvoda i usluga u okviru platnog prometa u zemlji i inozemstvu. Plaćanje i naplata iz inozemstva putem doznaka, kupoprodaje deviza, obavljanje transfera, polaganje i podizanje strane gotovine te druge usluge uz konkurentne naknade i osobni pristup u zadovoljenju potreba klijenata.

Obavljanje platnog prometa moguće je:

 • u mreži poslovnica Croatia banke
 • putem usluge internetskog bankarstva CROBAneta.

Svojim klijentima omogućujemo:

 • sigurno i učinkovito obavljanje platnih transakcija
 • brzo i kvalitetno izvješćivanje o obavljenim transakcijama
 • pristup računima putem CROBAneta
 • stručni tim, uvijek na raspolaganju
 • konkurentne naknade.

Ugovor za vođenje računa potpisuju ovlaštena osobe Banke i osobe ovlaštene za zastupanje klijenta -poslovnog subjekta kojeg Banka identificira prilikom otvaranja računa. Uz Ugovor o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa na poslovni odnos poslovnog subjekta i Banke primjenjuju se i Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte te Terminski plan izvršavanja platnih usluga

PLATNI NALOZI

Platni nalozi u inozemstvo

Plaćanja u inozemstvo izvršavaju se na osnovi obrasca HUB3 i svakog naloga koji ima navedene elemente potrebne za njegovo pravilno izvršenje.

Elementi za izvršenje naloga za plaćanje:

 1. Naziv (ime) i adresa platitelja plaćanja
 2. IBAN platitelja
 3. Naziv (ime) i adresa primatelja plaćanja
 4. IBAN/račun primatelja plaćanja
 5. SWIFT/BIC kod kreditne institucije primatelja plaćanja
 6. Oznaka valute plaćanja
 7. Iznos u valuti plaćanja
 8. Datum izvršenja
 9. Tko snosi troškove plaćanja (SHA/OUR)
 10. Potpis ovlaštene osobe i pečat poslovnog subjekta

Ako se plaćanje, prijenos obavlja na osnovi kapitalnih poslova, potrebno je, na zahtjev,  Croatia banci uz nalog za plaćanje dostaviti i potrebnu dokumentaciju prema valjanim zakonskim propisima.

Prije izvršenja naloga za plaćanje poslovni subjekt treba osigurati kunsko ili devizno pokriće za iznos plaćanja i iznos naknade za izvršenje naloga. Za pokriće u valuti različitoj od valute plaćanja, Croatia banka će izvršiti kupoprodaju prema valjanoj tečajnoj listi na dan izvršenja.

Za transakcije veće od protuvrijednosti EUR 7.000,00 moguće je dogovoriti poseban tečaj na Customer desku. Nakon izvršenog plaćanja Croatia banka d.d. platitelju dostavlja presliku SWIFT potvrde o izvršenom plaćanju.

Platni nalozi iz inozemstva

Priljevi u stranoj valuti obrađuju se sukladno zaprimljenoj SWIFT poruci i terminskom planu izvršavanja platnih usluga. Račun primatelja sredstava bit će odobren u skladu s navedenim datumom valute odobrenja iz naloga za plaćanje.

Primate li priljeve iz inozemstva, za učinkovitu i brzu obradu potrebno je dostaviti svojim inozemnim partnerima sljedeće podatke:

 • puni naziv i adresu svoje tvrtke – korisnika naplate;
 • IBAN ili broj računa svoje tvrtke;
 • BIC (SWIFT adresu) Croatia banke d.d. Zagreb – CROAHR2X.

Nakon zaprimljene naplate Croatia banka korisniku sredstava dostavlja Obavijest o naplati iz inozemstva na dogovoreni način. Naknada po priljevu naplaćuje se umanjenjem priljeva u skladu s Odlukom o visini naknada za usluge Banke za poslovne subjekte.

KUPOPRODAJA DEVIZA

Kupoprodaja strane valute izvršava se u skladu s vašim zahtjevom i uz prethodno osigurano pokriće. 

Za kupoprodaju valute u iznosu većem od protuvrijednosti 7.000,00 EUR molimo vas da se javite na Customer desk zbog ostvarenja prava na povoljniji tečaj.

Kontakt Customer deska:

Telefon: 01/2391-620

E-mail: customerdesk@croatiabanka.hr

STRANA GOTOVINA

Naplate i plaćanja u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima regulirane su zakonskim odredbama o deviznom poslovanju i pripadajućim odlukama Hrvatske narodne banke.

U podružnicama i poslovnicama Banke poslovni subjekti mogu provesti:

 • gotovinske uplate u devizama na račune domaćih i stranih pravnih osoba;
 • gotovinske isplate u devizama s računa domaćih i stranih pravnih osoba;
 • gotovinske uplate i isplate u kunama stranih pravnih osoba.

Naplatu u stranoj gotovini poslovnica Banke obrađuje istog dana kad primi stranu gotovinu i potrebnu dokumentaciju. Kod uplate efektivnog stranog novca obvezno je postupanje prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca.

Nalog za plaćanje u inozemstvo kojim rezident u Banci podiže gotovinu zbog plaćanja nerezidentima prilaže se uz predračun nerezidenta – prodavatelja robe ili izvršitelja usluge.

Sredstva za deviznu blagajnu i isplatu za službena putovanja podižu se nalogom za plaćanje u inozemstvo uz osigurano europsko ili devizno pokriće.
Devizna sredstva potrebna za službeno putovanje mogu se i bezgotovinski prenijeti s računa rezidenta, poslovnog subjekta, na devizni račun osobe koja službeno putuje u inozemstvo.

Zakonom su propisani uvjeti pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u eurima.
Nisu dopušteno plaćanje i naplata u gotovini u eurima između rezidenta i nerezidenta na osnovi izravnih ulaganja, ulaganja u nekretnine, poslova s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala i tržištu novca, poslova s udjelima u investicijskim fondovima te kreditnih poslova.

NEREZIDENTI

Croatia banka u poslovanju sa stranim poslovnim subjektima, nerezidentima, obavlja poslove otvaranja i vođenja računa te pruža sve bankarske usluge.

Nerezidentni transakcijski račun može otvoriti:

 • poslovni subjekt sa sjedištem u inozemstvu;
 • predstavništvo stranog poslovnog subjekta u Republici Hrvatskoj;
 • trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u inozemstvu koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost u inozemstvu za koju su registrirani;
 • strana diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj te druge organizacije i tijela koja djeluju na području Republike Hrvatske na osnovi dvostranih ili mnogostranih međunarodnih ugovora koje je ratificirala Republika Hrvatska, a čije je sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske;
 • strane udruge, zaklade i druge neprofitne organizacije te
 • podružnice rezidentnih trgovačkih društava koja posluju u inozemstvu.

Banka otvara račun na osnovi Zahtjeva za otvaranje i vođenje transakcijskog računa uz koji je priložena sva zakonom ili drugim propisima utvrđena dokumentacija i Ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa potpisanog od ovlaštene osobe nerezidenta.

KORESPODENTNE BANKE

Croatia banka d.d. Zagreb za obavljanje poslova s inozemstvom koristi mrežu korespondentnih svjetskih banaka.

Korespodentne banke

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail