POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Nenamjenski krediti u EUR-uz hipoteku
Nenamjenski krediti u EUR-uz hipoteku

Nenamjenski krediti u EUR-uz hipoteku

Nenamjenski krediti u EUR omogućuju brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem uz povoljne kamatne stope i više dodatnih pogodnosti:

  • iznos kredita do 100.000,00 EUR
  • mogućnost zaloga stambene ili nestambene nekretnine
  • fiksna kamatna stopa

Osnovni uvjeti

Iznos kredita:

od 30.000,00 do 100.000,00 EUR.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

od 36 do 180 mjeseci

Način otplate:

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od plaće/mirovine tražitelja kredita.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

 a) Za kredite uz zalog stambene nekretnine

4,40% godišnje, fiksna prvih 5 godina, nakon toga fiksna 4,90% za preostalo razdoblje trajanja kredita, uz status klijenta
4,70% godišnje, fiksna prvih 5 godina, nakon toga fiksna 5,20% za preostalo razdoblje trajanja kredita, bez statusa klijenta

 ili

4,70% godišnje, fiksna, uz status klijenta
5,00% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta

EKS od 5,48%-izračunat na iznos kredita 30.000 EUR, uz kamatnu stopu 4,70% uz status klijenta na rok 10 godina, jednokratni trošak procjene nekretnine 330 EUR te godišnja premija osiguranja nekretnine 52 EUR i mjesečna naknada za vođenje tek. računa 1,59 EUR.

b)  Za kredite uz zalog nestambene nekretnine

5,20% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta, za rok otplate 121 do 180 mjeseci
5,50% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta, za rok otplate 121 do 180 mjeseci
5,20% godišnje, fiksna, uz status klijenta, za rok otplate do 120 mjeseci
5,50% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta, za rok otplate do 120 mjeseci

EKS od 5,69%-izračunat na iznos kredita 50.000 EUR, uz kamatnu stopu 5,20% uz status klijenta na rok 13 godina, jednokratni trošak procjene nekretnine 330 EUR te godišnja premija osiguranja nekretnine 52 EUR i mjesečna naknada za vođenje tek. računa 1,59 EUR.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju EURIBOR-a (Euro Interbank Offered Rate). Banka će na dan prvog određivanja kamatne stope primjenjivati šestomjesečni EURIBOR koji bude važeći dva radna dana prije slijedećih datuma: 1.1., 1.4., 1.7. i 1.10. tekuće godine.
Sukladno tome, šestomjesečni EURIBOR važeći na dan 27.06.2024. godine iznosi 3,678%.

Slijedeće određivanje kamatne stope će biti 01. srpnja i 01. siječnja svake godine pri čemu Banka primjenjuje šestomjesečni EURIBOR koji bude važeći na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenog, sukladno Metodologiji utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu.

Naknada za obradu zahtjeva:

Bez naknade

Instrumenti osiguranja

  • založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,70 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
  • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
  • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
  • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika

   Stambenom nekretninom se smatra:
  • obiteljska kuća ili stan namijenjen stanovanju, te kuća ili stan za odmor
  • garaža ili parkirališno mjesto koje potrošač kupuje ili zalaže zajedno sa stambenom nekretninom iz točke a) ili
  • građevinsko zemljište namijenjeno gradnji stambene nekretnine iz točke a)

Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

  • Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
   - ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih
  • Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Potrebna dokumentacija

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke
  • zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca
  • IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca
  • IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
  • JOPPD izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje za posljednjih 12 mjeseci-elektronički dokument iz registra REGOS
  • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana) ili preslika koju je ovjerila FINA ili banka koja ga izdaje

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca
  • IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
  • potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS)
  • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)

Umirovljenici:

  • potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine
  • Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod) i ispis prometa po deviznom računu preko kojeg se prima inozemna mirovina-za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:

  • fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
  • potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
  • prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
  • preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
  • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici ili preslika koju je ovjerila FINA ili banka koja ga izdaje

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:

  • ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
  • za zaposlene na brodovima - uz gore navedenu dokumentaciju potrebna je i kopija pomorske knjižice iz koje su vidljive matrikule (pregled ukrcaja i iskrcaja s broda)
  • za zaposlene na platformama - uz gore navedenu dokumentaciju potrebna je i posljednja isplatna lista (ako je posjeduje)

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.


Osobe zaposlene u inozemstvu:

  • potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima


Tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.

Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

Tražitelj je dužan priložiti u kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.

Reprezentativni primjerak

Nenamjenski kredit uz zalog stambene nekretnine (u EUR)                                                              

Naziv FIKSNA KAMATNA STOPA
status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  30.000,00 30.000,00
Redovna kamatna stopa 4,70% 5,00%
Efektivna kamatna stopa 5,48% 5,68%
Rok otplate kredita u godinama 10 10
Trošak vođenja transakcijskog računa (mjesečno) 1,59 0,00
Mjesečni anuitet 313,82 318,20
Kamata za razdoblje otplate kredita 7.657,98 8.183,67
Interkalarna kamata 115,89 119,18
Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
Trošak procjene nekretnine 330,00 330,00
Trošak premije osiguranja (ukupno za 10 god) 520,00 520,00
Ukupan iznos za plaćanje 38.814,67 39.152,85

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.01.2024. godine i plaćanja interkalarne kamate do 31.01.2024. godine.


Nenamjenski kredit uz zalog nestambene nekretnine (u EUR)

Naziv PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  50.000,00 50.000,00
Redovna kamatna stopa 5,20% 5,50%
Efektivna kamatna stopa 5,69% 5,94%
Rok otplate kredita u godinama 13 13
Trošak vođenja transakcijskog računa (mjesečno) 1,59 0,00
Mjesečni anuitet 441,63  449,34 
Kamata za razdoblje otplate kredita 18.894,04  20.096,95 
Interkalarna kamata 213,70  226,03 
Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
Trošak procjene nekretnine 330,00 330,00
Trošak premije osiguranja (ukupno za 13 god) 676,00 676,00
Ukupan iznos za plaćanje 70.361,78  71.328,98

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz PROMJENJIVU kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.01.2024. godine i plaćanja interkalarne kamate do 31.01.2024. godine.


Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela: 

KAMATNA STOPA                                           STATUS KLIJENTA            BEZ STATUSA KLIJENTA
Fiksni dio  1,522 1,822
Promjenjivi* dio                           3,678 3,678
Ukupna promjenjiva kam. stopa  5,20% 5,50%

*Banka primjenjuje 6M EURIBOR važeći na dan 27.06.2024. godine koji iznosi 3,678%.


Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, godišnju premiju za policu osiguranja nekretnine 52,00 EUR te pretpostavljeni jednokratni trošak procjene nekretnine u visini 330 EUR.

U izračun nisu uključeni eventualni dodatni instrumenti osiguranja-npr. troškovi police životnog osiguranja.

U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke.

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail